Sökning: "anne petersson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden anne petersson.

 1. 1. Läkares upplevelser av svårigheter i vården av samsjukliga patienter

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anne Hanson; Josefin Holme Petersson; [2019]
  Nyckelord :comorbidity; mental illness; diagnosis; treatment; physician; samsjuklighet; psykisk ohälsa; diagnostik; behandling; läkare;

  Sammanfattning : Patienter med somatisk och psykiatrisk samsjuklighet är en sårbar och vårdmässigt komplex grupp som löper större risk, jämfört med normalpopulationen, att avlida i förtid till följd av sjukdomar som kunde ha förebyggts. Bristande socioekonomiska resurser tycks vara en förklaring men forskning visar också på sämre bemötande av patientgruppen samt att fler diagnostiska misstag görs vid samsjuklighet. LÄS MER

 2. 2. Intervjustudie om betydelsen av lärarnas bemötande av elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Kerstin Petersson; Anne Regen; [2012]
  Nyckelord :Lgr 11; matematiklärare; matematiksvårigheter; speciallärare; undervis-ningsmetoder; uppfattningar; Vygotskij;

  Sammanfattning : Hur bemöter och hjälper skolan elever i matematiksvårigheter? Syftet med vår under-sökning är att studera matematiklärarnas uppfattning om hur de bemöter och hjälper elever i matematiksvårigheter samt vilka förväntningar matematiklärarna har på speci-allärarna. Med matematiklärare avser vi lärare som undervisar/har undervisat elever i matematik i årskurserna sex till nio. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars föreställningar om kvalitet i förskolan - och deras tankar om förskolans genuspedagogiska uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Maria Ekblom Petersson; Anne Sjögren; [2007]
  Nyckelord :förskola; kvalitet; föräldrar; genus;

  Sammanfattning : Studien undersöker föräldrars tankar om kvalitet i förskolan. Metod: Kvalitativa intervjuer. Resultat: Vi fann att de flesta föräldrar upplever processerna i förskolan som den största bäraren av kvalitet. Föräldrarna uttalade sig både för och emot förskolans genuspedagogiska uppdrag. LÄS MER

 4. 4. Att leva med urininkontinens

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Helena Blomberg; Anne Petersson; [2006]
  Nyckelord :Urininkontinens; kvinnor; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I hela världen är cirka 50 miljoner människor drabbade av urininkontinens. I Sverige besväras minst 500 000 människor och cirka 213 utav dem är kvinnor. Symtom på inkontinens påverkar den drabbade både fysiskt, psykiskt och psykosocialt. LÄS MER