Sökning: "anne petersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden anne petersson.

 1. 1. Intervjustudie om betydelsen av lärarnas bemötande av elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kerstin Petersson; Anne Regen; [2012]
  Nyckelord :Lgr 11; matematiklärare; matematiksvårigheter; speciallärare; undervis-ningsmetoder; uppfattningar; Vygotskij;

  Sammanfattning : Hur bemöter och hjälper skolan elever i matematiksvårigheter? Syftet med vår under-sökning är att studera matematiklärarnas uppfattning om hur de bemöter och hjälper elever i matematiksvårigheter samt vilka förväntningar matematiklärarna har på speci-allärarna. Med matematiklärare avser vi lärare som undervisar/har undervisat elever i matematik i årskurserna sex till nio. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars föreställningar om kvalitet i förskolan - och deras tankar om förskolans genuspedagogiska uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Ekblom Petersson; Anne Sjögren; [2007]
  Nyckelord :förskola; kvalitet; föräldrar; genus;

  Sammanfattning : Studien undersöker föräldrars tankar om kvalitet i förskolan. Metod: Kvalitativa intervjuer. Resultat: Vi fann att de flesta föräldrar upplever processerna i förskolan som den största bäraren av kvalitet. Föräldrarna uttalade sig både för och emot förskolans genuspedagogiska uppdrag. LÄS MER

 3. 3. Att leva med urininkontinens

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Helena Blomberg; Anne Petersson; [2006]
  Nyckelord :Urininkontinens; kvinnor; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I hela världen är cirka 50 miljoner människor drabbade av urininkontinens. I Sverige besväras minst 500 000 människor och cirka 213 utav dem är kvinnor. Symtom på inkontinens påverkar den drabbade både fysiskt, psykiskt och psykosocialt. LÄS MER