Sökning: "auditing process"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade orden auditing process.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på revisionsprocessen och kompetensutveckling. En kvalitativ studie om hur digitalisering har påverkat revisionsprocessen och kompetensförändringar inom yrket.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Eriksson; [2021-09-22]
  Nyckelord :digitalization; audit; information systems; auditing process; big data; information technology in audit; future in audit;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen har medfört ett nytt affärslandskap för revisorernaatt verka i som innebär automatiseringar och att arbeta med informationssystem. Forskningensäger att revisorer kommer ett elimineras om man inte inkluderar nya kompetenser och attrevisionsyrket kommer att förändras. LÄS MER

 2. 2. Revisionsutskott - Lagreglering eller självreglering?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zeinab Amani; Frank Gori; Kevin Titikic; [2021]
  Nyckelord :Audit committee; Legal regulation; Self-regulation; Comply or explain; Corporate governance.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Audit Committee - Legal regulation or self-regulation? Seminar date: 2021-01-15 Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC or ECTS-cr) Authors: Zeinab Amani, Frank Gori, Kevin Titikic Advisor: Karin Jonnergård Key words: Audit committee, Legal regulation, Self-regulation, Comply or explain, Corporate governance. Purpose: The thesis intends to examine and analyze the arguments put forward by relevant parties in the debate for and against legal regulation versus self-regulation of audit committees. LÄS MER

 3. 3. Revisorns oberoende : En studie om hot mot oberoendet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Luwam Abrha; Shahd Al Badri; [2021]
  Nyckelord :auditor s independence; audit; institutional theory; sensemaking; revisorns oberoende; revision; analysmodellen; institutionell teori; meningsskapande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revision har en samhällsnyttig funktion eftersom den bland annat har som syfte att säkerställa att inga oegentligheter förekommer i redovisningen som används som beslutsunderlag. En revisor utför revisionen och en förutsättning för att denna ska kunna ske på ett korrekt sätt är att revisorn är oberoende i sina bedömningar. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens effekt på revisionsprocessen & affärsmodellen : En studie tillämpad på små revisionsbyråer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amina Krcic; Qëndresa Shabani; [2021]
  Nyckelord :Digitization; audit; business model; audit process; digital instruments; small auditing firms; business model canvas; Digitalisering; revision; affärsmodell; revisionsprocess; digitala verktyg; små revisionsbyråer; business model canvas;

  Sammanfattning : Idag influeras samhället allt mer av digitaliseringens ständiga utveckling. Denna utveckling inkluderar nya digitala verktyg och processer vilka förändrar verksamheter och dess affärsmodeller. LÄS MER

 5. 5. Personalomsättning som affärsmodell : En kvalitativ studie med fokus på före detta revisorsassistenter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Matilda Lind; Lina Larsson; [2021]
  Nyckelord :audit assistant; audit profession; expectations; perceptions; motive to leave; employee turnover; revisorsassistent; revisorsprofession; förväntningar; uppfattningar; motiv att lämna; personalomsättning;

  Sammanfattning : Titel Personalomsättning som affärsmodell - En kvalitativ studie med fokus på före detta revisorsassistenter  Författare Lina Larsson och Matilda Lind   Handledare Pernilla Broberg  Bakgrund Många nyexaminerade ekonomer lockas av revisorsprofessionen men cirka 50% väljer att sluta sin anställning inom tre år. Forskare menar att en anledning till den höga personalomsättningen inom revisionsbranschen kan vara att revisorsassistenter väljer att lämna yrket. LÄS MER