Sökning: "balansgång i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden balansgång i förskolan.

 1. 1. ”Man känner sig otillräcklig” : En kvalitativ studie om pedagogers förhållande till känslor i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Magdalena Mosell; Annie Rasmussen; [2019]
  Nyckelord :Emotionell kompetens; Förskola; Känslor; MLE; Pedagoger; Samspel;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagoger beskriver att de bemöter känslor i förskolan. Följande frågeställning fokuseras i studien: Hur beskriver pedagoger att de förhåller sig till och bemöter känslor i förskolan? Studien är genomförd med fokusgruppsintervju som metod där tio yrkesverksamma pedagoger i förskolan deltagit i tre olika fokusgrupper. LÄS MER

 2. 2. Dags för samling! En studie om samlingens form och genomförande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Andersson; [2019]
  Nyckelord :Samling; Circle-time; Preschool; Förskola; ANT; Performance; Aktör; Nätverk; Roll; Mask; Dramaturgiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie i hur samlingen iscensätts och skapas av de som deltar i den. Syftet är att utforska hur olika aktörer skapar samlingen utifrån hur dessa tar plats i samlingen. LÄS MER

 3. 3. ”Det är en svår balansgång, man vet inte hur man ska göra alla gånger” : En kvalitativ studie om pedagogers bemötande av flickor respektive pojkar i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskningHögskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Henrietta Malmros; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Genus; Genuspedagogik; Bemötande; 1-6år; Kommunikation; Jämställdhet; Kön; Postrukturellt perspektiv; Performativitet; Barnskötare;

  Sammanfattning : Enligt (Skolverket, 2016) har alla som verkar inom förskolan ett ansvar att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Syftet med studien är att visa på hur pedagogers bemötande av flickor respektive pojkar kan se ut i förskolan. Därmed görs ett försök att bidra till ökad kunskap kring hur genus kan göras i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Lilla Världen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Andrea Berois; [2016]
  Nyckelord :Preschool Architecture Sweden; Förskola Dagis Vasalund Solna Stockholm Arkitektur Höjerska;

  Sammanfattning : I en storstad som växer och mullrar fram finns minnet kvar av en annan stad. En kåkstad med fattigbarn och svält men också med gemenskap och variation. En ny stad byggs som ska rensa upp men en bit av den gamla sparas, högst upp på höjden. Innuti den lilla staden som ligger i den stora staden finns en liten värld. LÄS MER

 5. 5. Lek och lärande i förskolan. En studie om barns och pedagogers tankar kring lek och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Mayra Perez; [2015]
  Nyckelord :Barns perspektiv; det sociokulturella perspektivet; förskola; lek; lärande; samspel; Barns perspektiv; sociokulturella perspektivet; förskola; lek; lärande; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra till att utveckla större förståelse kring barns och pedagogers tankar om och uppfattning av lek och lärande, vilken betydelse pedagogerna har i leken samt hur pedagogerna uppfattar sig själva som lekande vuxna. Vi anser att förskollärarnas arbetsuppgifter blivit mer krävande och detta kan medföra att det blir mindre tid över till barngrupperna. LÄS MER