Sökning: "barns lek och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden barns lek och hälsa.

 1. 1. Skogslekplatsen : ett idéförslag för en lekmiljö i Hammarbyskogen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rebecca Eurenius; [2024]
  Nyckelord :Lekmiljö; naturlek; landskapsarkitektur; temalekplats;

  Sammanfattning : Med förtätning av städer riskerar grönområden att minska i storlek och antal. Det kan leda till sämre förutsättningar för barns lek, vilket kan påverka deras hälsa och utveckling negativt. Att vistas eller leka i naturen har visats sig ha flera positiva effekter. LÄS MER

 2. 2. Förskollärarens syn på fysisk aktivitet och lärande : Barns möjligheter till fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jonna Andersson; Reneé Giallousis; [2024]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; rörelse; lärande; barns behov; förskollärares syn; förskollärares uppfattningar; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera förskollärares uppfattningar om fysisk aktivitet och lärande då svenska forskningsstudier visar att förskolebarnen idag rör på sig för lite. Studien har ge- nomförts med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod, där tre förskollärare har intervjuats kring deras uppfattningar, medvetenhet och engagemang, samt hur de ser på möjligheterna att skapa en utbildning med fysisk aktivitet som verktyg. LÄS MER

 3. 3. "Det är ju inte fel att en flicka leker med dockor eller en pojke leker med bilar" : En kvalitativ studie om hur förskollärare konstruerar genus i val av lekmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ellen Landgren; Odessa Wester; [2024]
  Nyckelord :Fri lek; förskollärare; genus; konstruktion; lekmaterial.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare konstruerar genus utifrån val av lekmaterial inom den fria leken i förskolans inomhusmiljö. Studien har utgått från det socialkonstruktionistiska perspektivet och den kvalitativa metoden där semistrukturerade intervjuer och observationer använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Förskolans uppgift att främja barns hälsa : Förskollärarens implementering av, och syn på, det hälsofrämjande arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Alva Somero; [2024]
  Nyckelord :Barn; förskollärare; hälsofrämjande; KASAM; välbefinnande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att öka kunskap om förskollärares implementering av, och syn på, det hälsofrämjande arbetet i förskolans verksamhet. Studien tar avstamp i det sociokulturella- och salutogena perspektivet. LÄS MER

 5. 5. Upplever barn att skogen används på fritidshemmet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Alva Eriksson; Linda Eriksson; [2023-10-23]
  Nyckelord :Skogen; fritidshem; utomhuslek; barns perspektiv; platser;

  Sammanfattning : På fritidshemmet ska barn erbjudas en meningsfull fritid och uppmuntras till lek och rörelse. Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11, 2019) ska undervisningen i fritidshemmet bland annat erbjuda barn möjlighet att upptäcka friluftsliv, vistas i olika naturmiljöer samt lära sig om allemansrätten. LÄS MER