Sökning: "bedömning en konst"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden bedömning en konst.

 1. 1. Kommunikationsförmågan hos andraspråkselever : En studie om hur lärare arbetar med att utveckla den kommunikativa förmågan i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Lisa Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselev; bedömning; metoder; muntlig kommunikationsförmåga; kritiska aspekter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur lärare arbetar för att utveckla andraspråkselevers kommunikativa förmåga inom matematikundervisningen i årskurs 1–3. Tyngdpunkten ligger vid den muntliga matematiska kommunikationen och vilka arbetssätt och arbetsformer lärarna använder i undervisningen för att utveckla förmågan. LÄS MER

 2. 2. Interventionsstudie i ett elevhälsoteam : Vi behöver ta med elevens syn och åsikter betydligt mer än vad vi gör idag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sofie Tyrbo; Beatrice Törnlind; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att samtalen i elevhälsoteam främst fokuserar på att identifiera de problem eleven har, vilket sedan resulterar i att man åtgärdar eleven. Litet fokus ligger på att undersöka omgivande faktorers påverkan, till exempel pedagogens arbete, samtidigt som elevens perspektiv hamnar i skymundan. LÄS MER

 3. 3. Utvisning på grund av brott : en analys av rättsreglerna och deras tillämpning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Magnus Hedin; [2021]
  Nyckelord :utvisning; brott; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : Migrationsrättens lagstiftning har varit föremål för förändring vid ett flertal tillfällen, och reglerna gällande utvisning på grund av brott är nu under utredning. En efterfrågan av skärpning av reglerna har efterlysts politiskt, men frågan har även lyfts ett flertal gånger i media. LÄS MER

 4. 4. ”Det blir dubbla utmaningar” : Lärares uppfattningar om digital interaktion i engelskundervisningen i årskurs 4–6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Åsa Löfgren; [2021]
  Nyckelord :Engelskundervisning; kursplanerevidering; digital interaktion; GERS; TPACK.;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av en kommande kursplanerevidering i ämnet engelska, var syftet med denna studie att belysa hur fyra mellanstadielärare uppfattar punkten "Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital", som står den reviderade kursplanens centrala innehåll. Digital interaktion är ett nytt innehåll i engelskämnets kursplan. LÄS MER

 5. 5. Anonymiserad kamratrespons : Årskurs 8 elevers upplevelser av anonymiserad kamratrespons inom ämnet teknik

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hampus von Sparr; [2021]
  Nyckelord :Anonymiserad kamratrespons; kamratrespons;

  Sammanfattning : Anonymiserad kamratrespons är en del i den formativa bedömningen där elever har möjlighetatt fungera som resurs för varandra och på så vis hjälpa varandra att utvecklas. Dettautvecklingsarbete genomfördes i en klass i årskurs 8 i ett socioekonomiskt utsatt område. LÄS MER