Sökning: "compassion"

Visar resultat 1 - 5 av 459 uppsatser innehållade ordet compassion.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av moralisk stress i den somatiska vården : En litteraturöversikt med kvalitativa artiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ellen Frankner; Fanny Andersson; [2023]
  Nyckelord :Etik; Moral; Upplevelser; Sjuksköterskor; stress;

  Sammanfattning : Moralisk stress är vanligt förekommande hos sjuksköterskor och kan uppkomma när de vet vad som är rätt att göra men tvingas agera mot det. Den moraliska stressen skapar emotionella, fysiska och psykiska konsekvenser hos sjuksköterskor och kvaliteten på vården kan försämras. LÄS MER

 2. 2. Relationskompetens i individuell sångundervisning : Sångelevers beskrivningar av elev-lärarrelationer och lärares bemötande vid prestationsångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ella Hillborg; Vera Karlberg; [2023]
  Nyckelord :Sångundervisning; elev-lärarrelation; en-till-en-undervisning; relationskompetens; prestationsångest; MPA; självtilltro;

  Sammanfattning : The singing voice is a highly personal instrument which occasionally may harvest feelings of MPA (music performance anxiety) and low self-efficacy among singing pupils. This qualitative study investigates pupil-teacher relationships and teachers' handling of MPA and self-efficacy from a pupil’s perspective implemented through semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. "Det här är ju vårt arbete - att man går in i en roll liksom" En studie om socialsekreterares erfarenheter av det emotionella arbetet inom utredning barn och unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Saga Simonsson; Louise Ekerholm; [2023]
  Nyckelord :Emotional labor; professional role; collegiality; child perspective; social secretary Emotionellt arbete; professionell roll; kollegialitet; barnperspektiv; socialsekreterare; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, the child perspective in social services has become greater and more acknowledged over the years. Today, social services have a child perspective in which the children's best always should be the main issue in an investigation. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors behov av egenvård : Själviskt eller en förutsättning för god omvårdnad?

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Marie Lindkvist; Fredrik Stjärne; [2023]
  Nyckelord :Nurses; Self-care; Self-compassion; Well-being; Leadership; Nursing care; Sjuksköterskor; Egenvård; Självmedkänsla; Välbefinnande; Ledarskap; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor besitter en viktig samhällsfunktion vars uppdrag bland annat innefattar att främja människors hälsa. Dessvärre lämnar många sjuksköterskor yrket på grund av exempelvis en stressfylld arbetssituation. LÄS MER

 5. 5. COMPASSION ENERGY : En allmän litteraturöversikt om att hitta kraft i att vårda hos sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sophie Sköld; Elina Jensen; [2022]
  Nyckelord :Compassion; compassion energy; compassion fatigue; general literature review; nurses; self-compassion; Allmän litteraturöversikt; medlidande; sjuksköterskor; självmedkänsla;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av sjuksköterskornas huvuduppdrag är att lindra patienters lidande. Att lindra patienters lidande är en krävande skyldighet, vilket förutsätter att sjuksköterskor har förmåga att vara närvarande. LÄS MER