Sökning: "cykling"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade ordet cykling.

 1. 1. Rumslig betydelse för vardaglig tillgänglighet : En studie av småbarnsföräldrars resande i samband med lämning och hämtning vid förskola.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jonathan Norin; [2023]
  Nyckelord :Accessibility; mobility; proximity; everyday life; densification; parents of young children; travel; Tillgänglighet; mobilitet; närhet; vardagsliv; förtätning; småbarnsförälder; resande;

  Sammanfattning : Inom sentida urban utveckling har teori gällande förtätning blivit allt vanligare inom hur rumslig utformning tar form. Detta innebär alltså en ökad bebyggelse och befolkning inom en viss yta. LÄS MER

 2. 2. En kritisk granskning av cykelnätet i Malmös innerstad utifrån ett brukarperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Klara Norén; [2023]
  Nyckelord :cykling; cykel; cykelolyckor; trafikplanering; trafiksäkerhet; mobilitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder brister i Malmös cykelnät från ett brukarperspektiv genom en personlig cykling av alla redovisade cykelvägar i centrala Malmö. Undersökningen redovisas genom kartläggning av bristerna, redovisning av de olika vägtyper som cykelvägarna utgörs av samt en noggrannare granskning av de så kallade pendelstråken och dess kvaliteter. LÄS MER

 3. 3. Bil, gång, cykel eller buss? En studie av lösningar för att skifta från bil till hållbara färdmedel i Järfälla kommun.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Sofi Koch; [2023]
  Nyckelord :hållbar mobilitet; alternativa färdmedel; beteendeförändring; kommunal nivå sustainable mobility; alternative modes of transport; behavioural change; municipal level; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Achieving a transport emission reduction in line with global reduction targets is considered as one of the greatest environmental challenges societies are facing today. As car use continues to increase, there is a need to better understand what influences individuals' choice of transportation and how to bring about behavioural change where fewer choose to travel by car. LÄS MER

 4. 4. Hur kan väghållningen utformas för att främja hållbart resande vintertid? : En undersökning av sopsaltning som metod för att öka cykling vintertid i Avesta

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Elin Rabb; [2023]
  Nyckelord :Sweepsalting; winter maintenance; cycling; skid control; salt; sustainable travel; Sopsaltning; vinterväghållning; cykling; halkbekämpning; salt; hållbart resande;

  Sammanfattning : Sverige behöver öka andelen hållbara resor för att minska den negativa påverkan på miljön. Två positiva effekterna med cykling är den förbättrade folkhälsan och att det är mer energieffektivt än att resa med bil. Idag är omkring 40% av alla bilresor kortare än 5km. LÄS MER

 5. 5. Cykelfrämjande åtgärder : Gävle kommuns möjlighet att främja en hållbar omställning och minska den negativa klimatpåverkan transpoter medför, genom lärdommar och insperation från Köpenhamn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Mathias Klar; Viktor Vagfalvi; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka Gävle kommuns utmaningar för att bli en framgångsrik cykelstad. Kan kommunen inspereras och dra lärdommar från det arbete som bedrivits i Köpenhamn under många år. LÄS MER