Sökning: "differences entre les francais et les suedois"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden differences entre les francais et les suedois.

 1. 1. Le nouvel ordre successoral européen – une perspective franco-suédoise par rapport à l’entrée en application du règlement (UE) n° 650/2012

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hedvig Josefson; [2015]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; internationell privaträtt; private international law; komparativ rätt; comparative law; arvsrätt; droit successoral; Frankrike; droit français; droit suédois; testamente; testament; succession légale; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ils sont nombreux les citoyens européens qui déménagent au sein de l’UE, et leur nombre augmente constamment. Plus en plus des familles européennes ont un lien international, par exemple par le mariage entre deux personnes qui ont différentes nationalités. LÄS MER

 2. 2. L’acquisition du vocabulaire dans l’enfance: Une analyse qualitative du vocabulaire d'enfants monolingues, bilingues simultanés et successifs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Franska

  Författare :Elin Nylander; [2013]
  Nyckelord :enfant L2; l’acquisition du vocabulaire; child L2 acquisition; second language acquisition; French; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Ce mmoire est bas sur des productions orales de trois enfants monolingues, trois bilingues simultans (bilingues de la naissance) et trois bilingues successifs, c?est--dire des enfants ayant commenc acqurir une deuxime langue (L2) aprs l?ge de quatre ans, mais avant l?ge adulte. L?objectif de l?tude est d?tablir une image des diffrences et similarits entre ces groupes d?enfants au niveau du vocabulaire. LÄS MER

 3. 3. La politesse et l’impolitesse dans les débats du Parlement européen : Une étude comparée français-suédois

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Amanda Lönngren; [2013]
  Nyckelord :L impolitesse; la politesse; le parlement Européen; le discours politique; Artighet; oartighet; Europaparlamentet; politisk diskurs;

  Sammanfattning : Ce mémoire présente les manières que les membres français et suédois du Parlement européen emploient pour exprimer la politesse et l’impolitesse aux débats en séance plénière. L’étude est une étude comparée qui vise à examiner s’il y a des façons diffé- rentes de formuler la politesse et l’impolitesse et, présumé que ces différences existent, si elles sont liées à la nationalité du locuteur. LÄS MER

 4. 4. Överlåtelsebegränsningar - en jämförande studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rickard Lilliestierna; [2011]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Principen om fri överlåtbarhet av aktier är central visavi idén om aktiebolaget som kapitalassociation och tjänar nyttiga syften. Dock finns goda skäl för undantag, varför överlåtelseförbehåll får nyttjas antingen i bolagsordning eller i aktieägaravtal. LÄS MER

 5. 5. "On doit s'adapter!" - "Man måste anpassa sig!" : En studie av internationellt management i Sverige och Frankrike

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Marcus Naumann Bergman; Stéphanie Nyberg ; [2009]
  Nyckelord :International management. Sweden; France; Culture; Leader; Leadership; Management International; Suède; France; Culture; Chef; Directeur; Manière de gestion; Internationellt management; Sverige; Frankrike; Kultur; Ledare; Ledarskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats problematiserar huruvida en ledares kulturella bakgrund påverkar dennes arbete. I ett allt mer internationaliserat Europa ökar samarbeten mellan människor och företag över de nationella gränserna i en ökande takt. Detta ställer krav på de ledare som skall samarbeta och samordna över nationella och kulturella gränser. LÄS MER