Sökning: "different sports"

Visar resultat 1 - 5 av 1157 uppsatser innehållade orden different sports.

 1. 1. Fotbollens potentiella fördelar i Idrott och Hälsa : En kvalitativ undersökning av användningen av fotboll i idrottsundervisningen

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Babak Nikseresht; Joakim Kupari; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och bidra till en ökad förståelse för hur lärare i idrott och hälsa ser på användandet av fotboll i undervisningen och dess påverkan på ungdomars personliga utveckling, samt diskutera hur denna förståelse kan vara relevant för lärarprofessionen. Utifrån studiens syfte besvaras följande forskningsfrågor: Hur ser lärare påanvändandet av fotboll inom ämnet idrott och hälsa? Samt på vilka sätt anser lärare att fotbollsom vald aktivitet i idrott och hälsa kan påverka ungdomars personliga utveckling? Metodvalet för denna studie utgår från en kvalitativ ansats. LÄS MER

 2. 2. Station-level demand prediction in bike-sharing systems through machine learning and deep learning methods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Nikolaos Staikos; [2024]
  Nyckelord :Physical Geography; Ecosystem Analysis; Bike-sharing demand; Machine learning; Deep learning; Spatial regression; Graph Convolutional Neural Network; Multiple Linear Regression; Multilayer Perceptron Regressor; Support Vector Machine; Random Forest Regressor; Urban environment; Micro-mobility; Station planning; Geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Public Bike-Sharing systems have been employed in many cities around the globe. Shared bikes are an efficient and convenient means of transportation in advanced societies. Nonetheless, station planning and local bike-sharing network effectiveness can be challenging. LÄS MER

 3. 3. Idrottsundervisning på språkintroduktionsprogrammet : En kvalitativ studie om idrottslärares upplevelser av att undervisa nyanlända elever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Jonathan Mattsson; Astrid Herminge; [2024]
  Nyckelord :language introduction; physical education; physical education teacher; heterogeneity; newly arrived; context; approach; co-existence; co-operation; språkintroduktion; idrottsundervisning; idrottslärare; heterogenitet; nyanlända; sammanhang; förhållningssätt; sam-varo; sam-verkan;

  Sammanfattning : The present study deals with teachers' experiences and perceptions of physical education for newly arrived students at the language introduction programme. The study's questions deal with what the teachers see as central to the teaching of physical education and health at language introduction, as well as what challenges and opportunities they highlight in relation to the teaching. LÄS MER

 4. 4. Skärmens spelplan : Gymnasieelevers syn på digitala verktyg i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Pelle Buskqvist; [2024]
  Nyckelord :Digital tools; Physical Education; Student perspective; Motivation; Digitala verktyg; idrott och hälsa; Elevperspektiv; Motivation;

  Sammanfattning : The background to this study is based on a curiosity about how high school students experience the use of digital tools in the teaching of sports and health. This purpose is very current and of particular relevance because today's society is undergoing a tangible digitization process that affects society to a great extent. LÄS MER

 5. 5. Effekter av öppna och specifika mål på motivation och prestation i en promenaduppgift : En experimentell studie på individer som inte utför regelbunden fysisk träning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Classon; Julia Lindström; [2024]
  Nyckelord :Goal-setting; specific goals; open goals; motivation; performance; Målsättning; specifika mål; öppna mål; motivation; prestation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka effekter av olika typer av målsättningar (öppna mål och specifika mål) på motivation (intresse/njutning, press/spänning, upplevd motivation) och prestation (distans) i en promenaduppgift hos individer som inte utför regelbunden fysisk träning. Målsättning har visats vara den mest frekvent använda strategin inom interventioner för att öka fysisk aktivitet hos friska, inaktiva vuxna. LÄS MER