Sökning: "enkätstudie grundskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden enkätstudie grundskolan.

 1. 1. Nyanlända elevers förståelse för ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–9 : En enkätstudie med kvalitativa anspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Glenn Mikaelsson; [2019]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; nyanlända elever; KASAM; årskurs 7-9; grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka nyanländas elevers förståelse för ämnet idrott och hälsa i grundskolans senare del, årkurs 7-9. Studien genomfördes med hjälp av 28 respondenter som svarade på en kvalitativ enkät med öppna frågor om hur de upplevde ämnet idrott och hälsa på grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Matematikundervisning för elever i behov av särskilt stöd : En enkätstudie i grundskolans tidiga år F-4

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lukas Fritzon; Athra Shamoun; [2019]
  Nyckelord :Specialapedagogik; Matematikinlärning; Matematiksvårigheter; Särskilt stöd och Grundskolans tidigare år;

  Sammanfattning : I läroplanen står det att eleverna i grundskolan ska få en organiserad undervisning under lärares ledning både i helklass, mindre grupper och enskilt. All personal i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och extra anpassning (Lgr 11, s. 7). LÄS MER

 3. 3. Programmering i skolan: lärarstudenters attityder till en läroplansrevidering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camila Fernandez Barros; Henrik Persson; [2019]
  Nyckelord :Lärarstudenter; Theory of Planned Behavior; attityd; implementering; programmering; enkät; SPSS; beteende; digitalisering; robotics.;

  Sammanfattning : I samband med läroplansrevideringen 2017 är programmering en del av det obligatoriska ämnesinnehållet i läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet (Skolverket 2018). Sedan höstterminen 2018 gäller den reviderade utgåvan som styrdokument för verksamma lärare. LÄS MER

 4. 4. Musiker eller musiklärare? Eller både och? : En enkätstudie om musiklärarstudenters motivationer och visioner för sitt framtida yrkesliv inom musik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Erik Hedenstedt; [2019]
  Nyckelord :music; motivation; work; musiklärare; musiker; reputation; elementary school; musik; motivation; arbete; musiklärare; musiker; status; grundskola;

  Sammanfattning : Det är idag en brist på musiklärare i Sveriges grundskolor. Samtidigt pekar tidigare studier på att det finns hos musiklärarstudenter en social kod varinom musikeryrket har högre status till skillnad från musikläraryrket. LÄS MER

 5. 5. Samverkan mellan skolan och socialtjänsten : En studie om pedagogen och skolans rutiner kring orosanmälan samt samverkan med socialmyndigheten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Erika Bäckström; Ida Sandberg; [2019]
  Nyckelord :cooperation; notification of concern; routines; school; social services; survey.; enkätstudie; orosanmälan; rutiner; samverkan; skola; socialtjänst;

  Sammanfattning : I förskoleklassens, grundskolan och fritidshemmets gemensamma läroplan benämns inte den anmälningsplikt som råder (Skolverket, 2018). Detta trots att det specificeras i kap. 14 i Socialtjänstlagen (2001:453) att yrkespersoner inom skolverksamhet är skyldiga att anmäla vid misstanke att ett barn far illa. LÄS MER