Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Ordförrådsundervisning på mellanstadiet : specialpedagogiska och didaktiska utmaningar i det inkluderade klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kerstin Gunnarsdotter Englund; Madelene Zetterqvist; [2020]
  Nyckelord :inkludering; mellanstadiet; ordförrådsutveckling; sociokulturellt perspektiv; speciallärare;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Fokus för denna studie har varit att undersöka hur lärare undervisar på mellanstadiet för att utveckla elevers ordförråd för att eleverna ska kunna ta del av och förstå olika texter. Vi har valt att undersöka undervisning som ges på mellanstadiet på grund av att texterna ökar både i längd och i komplexitet. LÄS MER

 2. 2. Logopediskt perspektiv på utredning och behandling av flerspråkiga vuxna : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper; Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper; Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Robella Issa; Johansson Erica; Elisabeth Nyreröd Granath; [2020]
  Nyckelord :multilingualism; adults; assessment; treatment; challenges; opportunities; flerspråkiga vuxna; utredning; behandling; utmaningar; möjligheter;

  Sammanfattning : I takt med att världen blir allt mer globaliserad ökar också behovet av nya och utvecklade logopediska utrednings- och behandlingsmetoder för flerspråkiga vuxna. I dagsläget finns begränsad forskning av vilka utvecklingsbehov som föreligger för logopediska besök med flerspråkiga vuxna. LÄS MER

 3. 3. Narrativ förmåga på svenska : En- och flerspråkiga fyra- och sexåringar berättar till bilder

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Matilda Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Narrativ förmåga; story grammar; TNW; berättelselängd; makrostrukturell produktion; bildberättelsetest; ENNI; flerspråkighet;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the narrative competence of monolingual Swedish speaking children and bilingual Turkish and Swedish speaking children of ages 4 and 6. The focus of the study was narrative production on a macrostructural level which was investigated with the picture-based task ENNI. LÄS MER

 4. 4. Arbetssätt för främjandet av flerspråkiga elevers andraspråksinlärning - en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Fatema Mourtada; Valentina Ovat; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkiga elever; enspråkiga elever; andraspråk; förstaspråk; flerspråkighet; andraspråksinlärning; flerspråkiga klassrum; multietnisk; mångkulturella klassrum;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande systematiska litteraturstudie är att undersöka vad forskning säger om olika främjande arbetssätt i undervisningen av svenska som andraspråk. Den systematiska litteraturstudien utgår från följande teorier: Sociokulturella perspektivet, en modell för inlärning av det kunskapsinriktade språket, translanguaging och interkulturalitet, som kommer analyseras i relation till den forskning som behandlas i studien. LÄS MER

 5. 5. Läser jag bättre eller minns jag bra? : Grundskoleelevers förmåga till ordavkodning vid upprepad mätning och förekomst av igenkänningseffekt i LäSt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amer Hatic; Mikaela Popovici Valenzuela; [2019]
  Nyckelord :LäSt; dyslexia; reading disability; word decoding; retest-effect; reading; poor decoder; good decoder; reading difficulty; repeated administration.; LäSt; dyslexi; upprepad mätning; igenkänningseffekt; läsning; avkodning; ordavkodning; grundskoleelever; poor decoder; good decoder; lässvårigheter;

  Sammanfattning : Ungefär 20% av befolkningen uppfyller kriterier för läs- och skrivsvårigheter. För att kunna hjälpa elever som uppvisar svårigheter av denna typ behövs reliabla och valida testinstrument. LäSt är ett normerat svenskt lästest som är väl använt på nationell basis i syfte att mäta barns förmåga till ordavkodning. LÄS MER