Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Läser jag bättre eller minns jag bra? : Grundskoleelevers förmåga till ordavkodning vid upprepad mätning och förekomst av igenkänningseffekt i LäSt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amer Hatic; Mikaela Popovici Valenzuela; [2019]
  Nyckelord :LäSt; dyslexia; reading disability; word decoding; retest-effect; reading; poor decoder; good decoder; reading difficulty; repeated administration.; LäSt; dyslexi; upprepad mätning; igenkänningseffekt; läsning; avkodning; ordavkodning; grundskoleelever; poor decoder; good decoder; lässvårigheter;

  Sammanfattning : Ungefär 20% av befolkningen uppfyller kriterier för läs- och skrivsvårigheter. För att kunna hjälpa elever som uppvisar svårigheter av denna typ behövs reliabla och valida testinstrument. LäSt är ett normerat svenskt lästest som är väl använt på nationell basis i syfte att mäta barns förmåga till ordavkodning. LÄS MER

 2. 2. Dynamisk bedömning av narrativ förmåga : - en jämförelse mellan flerspråkiga och enspråkiga barn i svensk förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Petra Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Mot bakgrund av att andelen flerspråkiga individer ökat i Sverige står logopeder som utreder språkstörning hos barn inför nya utmaningar. Traditionell statisk bedömning har visat sig missgynna flerspråkiga barn, som då ofta presterar sämre än sina enspråkiga jämlikar. LÄS MER

 3. 3. Dynamisk bedömning av ordförråd : En jämförelse mellan enspråkiga barn och flerspråkiga barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Tor Alver; Konrad Stafring; [2019]
  Nyckelord :Dynamisk bedömning; ordförråd; flerspråkiga; PPVT-III; enspråkiga; ordförståelse; logoped;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund   Forskning har visat att flerspråkiga barn riskerar missvisande resultat när de bedöms med statiska tester. Detta då statiska tester i regel är normerade på en enspråkig population. Som alternativ till statiska tester har dynamisk bedömning föreslagits. LÄS MER

 4. 4. Högläsningens och textsamtalets betydelse för enspråkiga och flerspråkiga elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Svefelt; Nathalie Vestergren; [2019]
  Nyckelord :enspråkighet; flerspråkighet; högläsning; språkutveckling; textsamtal; årskurs F-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att studera forskning som berör högläsningens och textsamtalets påverkan på enspråkiga och flerspråkiga elevers språkutveckling i årskurs F–3. Kunskapsöversikten utgår från frågeställningen: Vilken betydelse har högläsning samt textsamtal för enspråkiga och flerspråkiga elevers språkutveckling? En systematisk sökningsmetod användes i eftersökningen av källor och utgångspunkten var kriterier gällande databaser, språk, sökord, publiceringsår, innehåll, ålder och publikationstyp. LÄS MER

 5. 5. Säg det, lär dig och utvecklas på ditt språk! : En studie om begreppet transspråkande och dess möjligheter och svårigheter ur ett lärarperspekitv

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Annie Lundin; [2019]
  Nyckelord :translanguaging; flerspråkighet; transspråkande; läranderesurser;

  Sammanfattning : I dagens skola talas det över 150 olika språk och att vara flerspråkig ses idag som mer vanligt än att enbart vara enspråkig. Med utgångspunkt i detta menar Garcia (2009) att elevernas språk bör användas som läranderesurser i klassrummet. LÄS MER