Sökning: "fördomar mot muslimer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden fördomar mot muslimer.

 1. 1. Kvinnors ställning i kollisionerna mellan svensk rätt och sunnitisk sharia-rätt : Med fokus på den sunnitiska kvinnans arvsrättsliga förhållanden och mahr

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fatin Abdulwahab Gaib; Lul Hassan; [2016]
  Nyckelord :sunnitisk sharia-rätt; arvsrätt; sunnitisk arvsrätt; mahr; kvinnor;

  Sammanfattning : SammanfattningDet vi alla har gemensamt är bristen på kunskap.[1]Sverige betraktas i dagsläget vara ett mångkulturellt samhälle med förekomsten av många olika etniciteter, religioner och språk. LÄS MER

 2. 2. "En slöja är som ett iphone-skal, du skyddar det viktigaste du har" : Hur kommer fördomar till uttryck i skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mathilda Nilsson; Niclas Woodbride; [2016]
  Nyckelord :religion; teaching; Islam; Islam; lärare; Islam; skola; fördomar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur eventuella fördomar mot Islam och muslimer ser ut och hur dessa hanteras i skolan. Det genomfördes kvalitativa intervjuer med 6 elever och 3 lärare för att finna ett resultat. Studien visar att det förekommer situationer där fördomar spelar en roll i skolan. LÄS MER

 3. 3. Att utgå ifrån eleverna? : En undersökning av hur lärare uppfattar att de förhåller sig till eleverna i religionsundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Janna Trilety; [2013]
  Nyckelord :Didaktik; Gymnasiet; Religionslärare; Intervju; Undervisningsval;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur lärare uppfattar att de förhåller sig till eleverna, när de gör sina undervisningsval i kursen Religionskunskap A på gymnasiet. I förhållande till detta har elevers studieinriktningar varit en faktor som studerats, för att undersöka om dessa har inverkan på undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Att förmedla värden : En kvalitativ studie av fem lärares syn på fostran och på arbetet med värdegrunden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Erika Lagerström; Jenny Dahlström; [2013]
  Nyckelord :Värdegrunden; fostran; demokratiuppdraget; fördomar;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att vi vill ta reda på hur några lärare resonerar kring hur de arbetar med värdegrundsfrågor i ämnena svenska och religion i relation till demokratiuppdraget om att fostra elever till goda samhällsmedborgare. Vår studie bygger på kvalitativa intervjuer med fem lärare som vi sedan har tolkat och analyserat utifrån en fenomenografisk metod. LÄS MER

 5. 5. Islam och skolan : En kvalitativ undersökning om elevers syn på islam enligt några pedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Jesus Sanchez; [2011]
  Nyckelord :islam; utbildning; pedagogik; didaktik; religion; mångkulturell; muslimer;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med detta examensarbete var att ta reda på högstadieelevers syn gentemot islam och muslimer på ett antal skolor i Gävle. För att göra detta har jag gjort en kvalitativ analys med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER