Sökning: "förhållningssätt handledning"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade orden förhållningssätt handledning.

 1. 1. Handledning - en förväntan om att nå förändring En kvalitativ studie om specialpedagogisk handledning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Carina Blad; Malin Hedlund; Ida Särnholm; [2020-01-16]
  Nyckelord :specialpedagogisk handledning; specialpedagogik; handledning; arbetslag;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur några specialpedagoger, rektorer och pedagoger, inom befintliga arbetslag, uppfattar den handledning som utövas av skolans specialpedagog i arbetslagen.Teori:Systemteorin används i denna studie som teoretiskt ramverk med fokus på de centrala begreppen; helhet och delar, relationer, här-och-nu-tänkande, cirkularitet samt möten mellan och inom system. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad som förebygger och minskar utåtagerande beteende hos personer med demenssjukdom boende på vård- och omsorgsboende : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sandra Beime; Camilla Fernandez; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; BPSD; Sjuksköterska; Vård- och omsorgsboende; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Den äldre populationen ökar i världen samt lever längre vilket medför ökad risk för att drabbas av demenssjukdom. Nio av tio med demenssjukdom upplever någon gång under sjukdomen beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). LÄS MER

 3. 3. Personliga ombuds upplevelser och erfarenhet av möten med suicidnära klienter - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :John Stigmar; Erika Blad; [2020]
  Nyckelord :Empati; Fenomenologi; Kärnfull relation; Personligt ombud; Hopp; Sekundärtrauma; Suicid;

  Sammanfattning : Personliga ombud (PO) arbetar för att stötta personer med allvarlig psykisk ohälsa till återhämtning och egenmakt. Syftet med denna studie är att undersöka personliga ombuds upplevelser och erfarenhet av att möta klienter som är suicidnära, hur samarbetet med dessa klienter ser ut samt att undersöka vilken typ av stöd ombuden upplever att de behöver för att kunna utföra sitt arbete och samtidigt skydda sig själva från sekundära trauman som kan medfölja en klients suicidförsök eller fullbordat suicid. LÄS MER

 4. 4. Kollegial handledning på 1177 Vårdguiden : Om att ha dubbla roller i en medarbetardriven organisationsutveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Koss; Sophie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Dubbla roller; arbetsliv; kvalitetssäkring; medarbetardrivet förändringsarbete; handledning; social identitet;

  Sammanfattning : Att förändra en organisation genom medarbetardrivet förändringsarbete är idag vanligt förekommande. Kvalitetssäkring genom kollegial handledning i hälso- och sjukvården är ett förändringsarbete som innebär att medarbetare får ett ansvar att utveckla och säkra sitt eget och kollegors arbete. LÄS MER

 5. 5. Speciallärare beskriver betydelsen av det kvalificerade samtalet med lärare som möter elever i läs- och skrivsvårigheter

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Lidén; Linda Norman; [2020]
  Nyckelord :handledning; kvalificerade samtal; läs- och skrivsvårigheter; reflektion; speciallärare;

  Sammanfattning : Följande självständiga arbete belyser speciallärarens uppdrag enligt examensförordningen (SFS 2011:688) som kvalificerad samtalspartner inom specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling. Syftet med detta arbete är att få fördjupad förståelse och inblick i hur speciallärare upplever betydelsen av det kvalificerade samtalet med lärare som möter elever i läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER