Sökning: "försvarsbeslut"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet försvarsbeslut.

 1. 1. Risk i ständig variation – en begreppshistorisk analys av riskbegreppet i svenska försvarspolitiska inriktningspropositioner.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan; Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Josefin Classon; [2020-06-15]
  Nyckelord :risk; begreppshistoria; försvarsbeslut; riskbegrepp; risksamhället; globalisering;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att bidra med kunskap om och i så fall hur betydelsen av ett begrepp med politisk mening förändrats över tid. Genom att studera fyra svenska försvarspolitiska inriktningspropositioners användning av riskbegreppet vid olika tidpunkter.Teori:Studiens teoretiska ramverk utgörs av Ulrich Becks teori om risksamhället. LÄS MER

 2. 2. Den civil-militära relationens påverkan på strategisk planering : en studie av relationen mellan den militära och politiska ledningen i Sverige

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Lena Martin; [2020]
  Nyckelord :civil-militära relationer; politisk styrning; försvarsbeslut; Brooks;

  Sammanfattning : Relations between a country's political leadership and military power are important in many aspects. The military has a force mandate which requires control to balance its strength and loyalty. LÄS MER

 3. 3. Nedrustning och historiska analogier : En analys av historiebruket i 2000 års försvarsbeslut

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felix Schellerer; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. SVERIGES BRISTANDE KRISBEREDSKAP – VARFÖR NEDMONTERADES TOTALFÖRSVARET? : Den rådande coronapandemin har lamslagit världen. Sveriges förmåga att hantera viruset har ifrågasatts och brister i beredskapen har återigen uppdagats. Varför nedrustades totalförsvaret?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Markus Larsson; [2020]
  Nyckelord :disarmed; preparedness; security; stockpile; threat; total defense; beredskap; beredskapslager; hot; nedrustning; säkerhet; totalförsvar;

  Sammanfattning : Den pågående coronapandemin har lamslagit stora delar av världen och brister i den svenska krisberedskapen har därmed uppdagats. Uppsatsens syfte är att förklara varför det svenska totalförsvaret nedrustades. LÄS MER

 5. 5. Försvarspolitikens drivkrafter : en fallstudie av beslutsprocessen och kompromisserna när ett försvarsbeslut ska formuleras

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Niklas Wiklund; [2020]
  Nyckelord :försvarspolitik; Försvarsmakten; försvarsbeslut; säkerhetspolitik; FB15; Ryssland;

  Sammanfattning : Försvarsmakten har under 00-talet succesivt reducerats mot bakgrund av att hotet mot Sverige har bedömts som lågt. De försvarsbeslut som har legat till grund för utformningen av försvaret under 00- och 10-talet har visat sig vara underfinansierade. Detta har inneburit en vikande trend avseende försvarsförmåga. LÄS MER