Sökning: "forskningsdata"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet forskningsdata.

 1. 1. Administrativa krav i en kreativ process : Arkivariers syn på arkivering och tillgängliggörande av forskningsdata på svenska lärosäten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Billy Jändel-Holst; [2022]
  Nyckelord :Digital Preservation; Data Curation; Public Records; Research Data; Digitalt bevarande; öppna data; e-arkiv; forskningsdata; allmänna handlingar;

  Sammanfattning : Introduction. Previous research has shown that the increasing demands of research data management have proven to be challenging to both researchers and research support. The aim of this thesis is to investigate the process of managing, archiving, and sharing research data and what challenges it faces. LÄS MER

 2. 2. Vägen mot öppen vetenskap : Tillkomsten och utformningen av forskningsdatastödet vid sex svenska universitetsbibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Barbro Bornsäter; [2022]
  Nyckelord :Research data; Data management; Data storage; Data management plan; Open data; Academic libraries; Forskningsdata; datahantering; datalagring; datahanteringsplan; öppna data; forskningsbibliotek; universitetsbibliotek;

  Sammanfattning : Introduction: The subject of research data management is highly topical and university libraries around the world are working hard to establish a well-functioning support as well as technical solutions to deal with sharing and storing research data. Swedish university libraries are no exception, and this study aims to give a clearer view on how these support functions have come to take the form they have today, what they look like now and what the plans are. LÄS MER

 3. 3. Data Management and Publishing Behaviour in Academic Archaeology : A Study at the Department of Archaeology and Ancient History at Uppsala University

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Frida Burén; [2022]
  Nyckelord :Archaeology; Research Data; Data Publishing; Data Management; Behaviour Analysis; arkeologi; forskningsdata; datapublicering; datahantering; beteendeanalys;

  Sammanfattning : This study looks into researchers’ data management and publishing behaviours within archaeology by interviewing researchers in the field and data management and publishing specialists. It takes a socio-cultural perspective, and the aim is to gain an understanding of the elements influencing the decision to publish research data within the field and what the current publishing needs there are for researchers in archaeology. LÄS MER

 4. 4. ”Vi är ju trots allt helt beroende av att vi klarar av att förstå varandra”: en studie om tillit i virtuella miljöer : En kvalitativ studie genomförd inom svenska offentliga organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Elin Eidersten; Louise Werf; [2021]
  Nyckelord :Trust; Virtual settings; Leadership; Virtual leadership; Transformational leadership; Trust-based leadership; Communication; Tillit; Virtuell miljö; Ledarskap; Virtuellt ledarskap; Transformativt ledarskap; Tillitsbaserat ledarskap; Kommunikation;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har fokus på tillit som ett organisatoriskt fenomen, mer specifikt på dendyadiska tilliten, dess utveckling och dynamik i relationen mellan chefer och medarbetare inomsvenska offentliga organisationer när arbetet sker virtuellt. Studien har en kvalitativ ansats medett relationellt perspektiv på både ledarskap och tillit och närmar sig ämnet genom teorier kringtillit, tillit i virtuell miljö och ledarskapsteorier. LÄS MER

 5. 5. Från personlig egendom till allmänn handling : Riktlinjer och praktik vid arkivering och tillgängliggörande av forskningsdata vid svenska lärosäten ur ett processorienterat perspektiv

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Anna Wessman; [2020]
  Nyckelord :forskningsdata; forskning; Records Continuum Model; arkivering; tillgängliggörande; öppna data; riktlinjer; föreskrifter; RA-FS 1999:1; dokumenthantering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER