Sökning: "frisknärvaro"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet frisknärvaro.

 1. 1. Vad gör medarbetare och chefer sjuka och varför går de till jobbet? : En kvalitativ fallstudie som undersöker orsaker till sjukfrånvaro och föreslår åtgärder inom en kommunal vård- och omsorgsorganisation

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Isabel Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Sickness absence; work attendance; New Public Management; NPM; public sector; human service profession; structuring theory; organizational health; Sjukfrånvaro; frisknärvaro; New Public Management; NPM; offentlig sektor; kontaktyrken; struktureringsteori; organisationshälsa;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaron inom de svenska kommunala vård- och omsorgsorganisationerna ökar. Samtidigt har en organiserings- och styrningsförändring skett inom dessa organisationer de senaste decennierna i form av införandet av New Public Management (NPM) och dess reformer. LÄS MER

 2. 2. Frisknärvarons paradigm : En studie om bakomliggande orsaker till korttidssjukfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Mathilda Elfvendahl; Linda Svedin; [2019]
  Nyckelord :Frisknärvaro; Hållbar arbetsplats; Hållbar hälsa; Psykosocial arbetsmiljö; Riskfaktorer; Sjukfrånvaro; Stress i arbetslivet;

  Sammanfattning : Denna undersöknings uppdragsgivare, som valt att vara anonym, har under en längre tid haft problem med hög korttidssjukfrånvaro vilket har lett till höga omkostnader. Organisationen har sedan en tid tillbaka haft ett pågående hälsofrämjande arbete för att öka frisknärvaron på arbetsplatsen, men det har funnits en önskan om att ta in utomstående perspektiv för att vidare kunna arbeta med frågan på ett utvecklande sätt. LÄS MER

 3. 3. Att främja personalens hälsa. : En utvärdering av hälsofrämjande arbete i syfte att öka frisknärvaron.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anton Forsberg; Emil Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Frisknärvaro; hälsofrämjande; hälsotest; motivation; beteendeförändring;

  Sammanfattning : CSN (Centrala studiestödsnämnden) har som ambition att förstärka sin frisknärvaro bland medarbetarna. Anledningen till det är att främja hälsan för den enskilda individen och minska kostnaderna för organisationen i sin helhet. LÄS MER

 4. 4. Frisknärvaro i en kommunal hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Jessica Bjur; Josephine Forsell; [2016]
  Nyckelord :Attendance; sick leave; sociology; recovery; Frisknärva ro; sjukfrånvaro; sociologi; återhämtning;

  Sammanfattning : The purpose with this essay is to highlight the attending elements in a working environment that is marked by high absenteeism. Our aim is to gain a deeper understanding of the main factors that may have an affect on the attendance in a working environment that is characterized by high levels of sick leave. LÄS MER

 5. 5. Frisknärvaro eller sjukfrånvaro : en intervjustudie om frisk- och sjukfaktorer

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Annika Palmqvist; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningar: Syftet är att undersöka uppfattningar om vad som gör medar-betare friska respektive sjuka på ett industriföretag i Mellansverige, att identifiera frisk- respektive sjukfaktorer samt försöka skönja bakomliggande mönster och förklaringar. Som teoretisk utgångspunkt används the Job Demands-Resources (JD-R) Model, vilken kan till-lämpas för att förutse arbetstagares sjukdom och engagemang och som en konsekvens även organisationens prestation. LÄS MER