Sökning: "fysiskt hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 1525 uppsatser innehållade orden fysiskt hälsa.

 1. 1. Attityder till trycksårsprevention : En allmän litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Camilla Sundin Ringgren; Christina Törnblom; [2024]
  Nyckelord :Attityder; Prevention; Sjukhus; Sjuksköterska; Trycksår; Trycksårsprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår uppstår genom långvarigt tryck på huden eller genom att olika hudlager förskjuts i förhållande till varandra. Trycksår kan klassificeras som en vårdskada och kan orsaka ett fysiskt och psykiskt lidande för patienter inneliggande på sjukhus. LÄS MER

 2. 2. Att möta patienter på akutmottagning : - ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jelena Lopez; Inna Korkmasova; [2024]
  Nyckelord :aggression; akutmottagning; kommunikation; litteraturöversikt; patienter; sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visade att det fanns flera bakomliggande orsaker till patienters negativa upplevelser av ett besök på en akutmottagning. Dessa orsaker kunde leda till patienters verbal och fysisk aggression. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av hur deras sexuella hälsa har påverkats av bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Fatoumata Konte; Serena Goitom; [2024]
  Nyckelord :Breast neoplasms; Breast cancer; Sexual health; Sexuality; Body image; Relationships; Cancer treatments; Patient experience; Literature review; Bröst neoplasmer; Bröstcancer; Sexuell hälsa; Sexualitet; Kroppsuppfattning; Relationer; Cancerbehandlingar; Patientupplevelse; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Sexuell hälsa beskrivs som frånvaro av sjukdom och dysfunktion. Det påverkas av fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualitet. Sjuksköterskans roll och ansvarsområde riktar sig i omvårdnaden. LÄS MER

 4. 4. ”Man kan inte göra något i HKK om man inte har koll på tallriksmodellen” : En kvalitativ intervjustudie om lärares resonemang kring och upplevelser av undervisning om hälsa i ämnet Hem- och konsumentkunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Josefine Hummel; [2024]
  Nyckelord :undervisning; didaktik; holistisk hälsa; planera; genomföra;

  Sammanfattning : Bakgrund Hälsa ska, i Hem- och konsumentkunskap (HKK), undervisas ur ett holistiskt, alltså fysiskt, psykiskt och socialt, perspektiv kring flera innehåll. HKK-lärares frihet att forma hälsoundervisningen gör deras resonemang avgörande för hälsoundervisningens utfall. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av obstetriskt våld under förlossningen : En studie inspirerad av netnografisk metod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Woxberg; Mona Sabha; [2024]
  Nyckelord :Maternity care; midwives; obstetric violence; women experiences; Barnmorskor; förlossningsvård; kvinnors upplevelser; obstetriskt våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obstetriskt våld inom förlossningsvården är ett dilemma både nationellt och internationellt som kan komma att påverka kvinnors syn på förlossningen negativt. Varje kvinna har självbestämmanderätt över sin kropp samt rätt till att vara delaktig i sin vård och få sina önskemål kring förlossningen i möjligaste mån uppfyllda. LÄS MER