Sökning: "grammar didactics"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden grammar didactics.

 1. 1. Historieämnets grammatik – Undervisningens syfte i en förändrad utbildningskonception

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Robin Eklånge; [2020-07-01]
  Nyckelord :’history instruction’ ’purpose’ ’educational conceptions’ ’functions of education’ ’curriculum’ ’history didactics’;

  Sammanfattning : This essay departs from the perception that in a Swedish context of educational policy, a change in the educational conception has occurred, from a democratic conception of education to an instrumental one. The purpose of the study is to explore how the purpose of the history subject can be understood in relation to this change. LÄS MER

 2. 2. Grammatiska och didaktiska perspektiv på partikeln le i rikskinesiska – en jämförande studie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap; Lunds universitet/Kinesiska

  Författare :Maria Mörnerud; [2020]
  Nyckelord :Particle le; le1; le2; LE; Chinese; Modern Standard Chinese; MSC; Mandarin Chinese; MC; Chinese grammar; MSC grammar; MC grammar; Mandarin grammar; Chinese linguistics; MSC linguistics; MC linguistics; Mandarin linguistics; Chinese didactics; MSC didactics; MC didactics; Mandarin didactics; Chinese as a Second Language; CSL; CSL teaching; CSL didactics; Chinese as a Foreign Language; CFL; CFL teaching; CFL didactics; Li Thompson 1981 ; Ljungqvist Arin 2003 ; Moderna Språk; Kinesiska 1; Kinesiska 2; Kinesiska 3; Kinesiska 4; Kinesiska 5; Kinesiska 6; Kinesiska 7; Kinesiska; Kinesisk grammatik; Kinesisk lingvistik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The recent addition of Modern Standard Chinese (MSC) as an elective language in Swedish elementary and high school ('Moderna Språk') has brought the teaching of MSC particle le to the fore. Le occurs either affixed to a verb (le1) or as a sentence-final particle (le2) and is a frequently used grammatical device in MSC with a great number of various functions. LÄS MER

 3. 3. Grammatikens vara eller icke vara : En undersökning om lärares tolkning av begreppet grammatik och deras genomförande av undervisning i grammatik på lågstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Marielle Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Grammar teaching; teaching material; grammar; language structure; Definitions of grammar; grammar didactics; Grammatikundervisning; läromedel; grammatik; språkets struktur; definitionen av grammatik; grammatikdidaktik;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att undersöka hur lärare förhåller sig till, definierar och undervisar i grammatik med de yngre åldrarna och de svårigheter som lärarna stött på i sin grammatikundervisning. Denna undersökning baseras på intervjuer med sex behöriga lärare i årskurs 1–3, varav en speciallärare som tjänstgjorde på samma skola i förskoleklass. LÄS MER

 4. 4. Suomen yleiskielen mukainen äänteiden hallinta ruotsinsuomalaisilla oppilailla : Pitkät ja lyhyet vokaalit ja konsonantit sekä diftongit

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Finska

  Författare :Kirsi Kohtala-Ghane; [2018]
  Nyckelord :phonology; consonant; vowel; diphthong; standard Finnish; mechanical writing skills; didactics; fonologi; konsonant; vokal; diftong; standard finska; automatiserade skriftliga färdigheter; didaktik;

  Sammanfattning : Den underliggande idén för denna studie är frågan om en ljudrelaterad grammatik kan undervisas via fonologiska övningar och diktamen för att förbättra den mekaniska skrivförmågan och om språkundervisningsmetoder för årskurs 1–2 kan också utnyttjas för äldre elever. Huvudsyftet med den här studien är att undersöka hur sverigefinska elever behärskar ljud av standardfinska med fokus på långa och korta vokaler och konsonanter samt diftonger. LÄS MER

 5. 5. Speaking about grammar : English teachers' perspective on inductive and deductive teaching in upper secondary education.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Rickard Ingemarsson; [2017]
  Nyckelord :English; EFL; Language; Language teaching; Language didactics; Grammar; L2; Syllabus; Inductive; Deductive; Pedagogy; Upper secondary School;

  Sammanfattning : English is the most widespread language in our society and is realised and represented through language teachers in classrooms all over the world. The content of the subject is concretised through a document called syllabus. LÄS MER