Sökning: "grammar didactics"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden grammar didactics.

 1. 1. Grammatikens vara eller icke vara : En undersökning om lärares tolkning av begreppet grammatik och deras genomförande av undervisning i grammatik på lågstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Marielle Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Grammar teaching; teaching material; grammar; language structure; Definitions of grammar; grammar didactics; Grammatikundervisning; läromedel; grammatik; språkets struktur; definitionen av grammatik; grammatikdidaktik;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att undersöka hur lärare förhåller sig till, definierar och undervisar i grammatik med de yngre åldrarna och de svårigheter som lärarna stött på i sin grammatikundervisning. Denna undersökning baseras på intervjuer med sex behöriga lärare i årskurs 1–3, varav en speciallärare som tjänstgjorde på samma skola i förskoleklass. LÄS MER

 2. 2. Suomen yleiskielen mukainen äänteiden hallinta ruotsinsuomalaisilla oppilailla : Pitkät ja lyhyet vokaalit ja konsonantit sekä diftongit

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Finska

  Författare :Kirsi Kohtala-Ghane; [2018]
  Nyckelord :phonology; consonant; vowel; diphthong; standard Finnish; mechanical writing skills; didactics; fonologi; konsonant; vokal; diftong; standard finska; automatiserade skriftliga färdigheter; didaktik;

  Sammanfattning : Den underliggande idén för denna studie är frågan om en ljudrelaterad grammatik kan undervisas via fonologiska övningar och diktamen för att förbättra den mekaniska skrivförmågan och om språkundervisningsmetoder för årskurs 1–2 kan också utnyttjas för äldre elever. Huvudsyftet med den här studien är att undersöka hur sverigefinska elever behärskar ljud av standardfinska med fokus på långa och korta vokaler och konsonanter samt diftonger. LÄS MER

 3. 3. Speaking about grammar : English teachers' perspective on inductive and deductive teaching in upper secondary education.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Rickard Ingemarsson; [2017]
  Nyckelord :English; EFL; Language; Language teaching; Language didactics; Grammar; L2; Syllabus; Inductive; Deductive; Pedagogy; Upper secondary School;

  Sammanfattning : English is the most widespread language in our society and is realised and represented through language teachers in classrooms all over the world. The content of the subject is concretised through a document called syllabus. LÄS MER

 4. 4. Mellan fält och genre : En textanalys av hur ämneskunskaper beskrivs inom genrepedagogisk litteratur

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Björn Kindenberg; [2016]
  Nyckelord :genre pedagogy; didactics; subject specific literacy; systemic-functional grammar; genrepedagogik; cirkelmodellen; ämnesdidaktik; ämneslitteracitet; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Cirkelmodellen, en del av genrepedagogiken, är en fasindelad undervisningsmodell där systemiskfunktionell lingvistik och ett sociokulturellt perspektiv på lärande tillämpas i ämnesundervisning för att göra elever uppmärksamma på hur språkliga resurser uttrycker mening i olika typer av texter i skolans olika ämnen. Cirkelmodellens inledande fas behandlar ämneskunskapen och de följande uppmärksammar genrens syfte och språkliga resurser. LÄS MER

 5. 5. A comparison between World Wide English and In Real Life : A content analysis of two English textbooks for upper secondary school in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Agnes Nassar; [2015]
  Nyckelord :Teaching materials; didactics; English teaching materials;

  Sammanfattning : This study is about the structure and content of two specific English textbooks used in upper secondary school. The aim of the study is to get a deeper understanding of the structure of textbooks in English teaching, and what topics are used and what skills are emphasised when teaching English as a second language with the guidance of those textbooks. LÄS MER