Sökning: "fonologi"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet fonologi.

 1. 1. Kan lästräningsmetoden Korrekt läsning utveckla läsförmågan hos elever som uppvisar lässvårigheter? : En interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Johanna Berthagen; Lena Bergkvist; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Studiens syfte var att undersöka om lästräningsmetoden Korrekt läsning (Fouganthine & Jacobson in print) kunde utveckla läsförmågan hos elever i årskurs 2 som uppvisade lässvårigheter. Vi genomförde vår intervention med sex elever för att se om elevernas resultat gällande ordigenkänning och läsflyt kunde främjas med hjälp av en period av intensiv och strukturerad träning med lästräningsmetoden. LÄS MER

 2. 2. Inlärningsålder och slutlig behärskning av talproduktion i andraspråket : Ett lyssnarexperiment om fonologisk vs icke-fonologisk brytning hos avancerade andraspråkstalare av svenska

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Rasmus Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Age of onset; ultimate attainment; nativelikeness; accent judgement task; the critical period; Startålder; slutgiltig behärskning; inföddlikhet; brytningsbedömning; kritiska perioden;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersökte relationen mellan startålder och slutlig behärskning i fonologi och icke-fonologi (ett samlingsbegrepp för morfosyntaktisk och idiomatisk brytning). Deltagarna var 200 spansktalande andraspråkstalare av svenska, 20 modersmålstalare av svenska (kontrollgrupp) och 28 lyssnare med svenska som modersmål. LÄS MER

 3. 3. Manliga vårdnadshavares användning av barnriktat tal i kommunikationen med sina små barn : En explorativ pilotstudie med material insamlat från videoinspelning och Language ENvironment Analysis (LENA)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Sofie Karlström; Sofie Svensson; [2022]
  Nyckelord :male caregivers; child-directed speech CDS ; language development; children; video recording; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ; manliga vårdnadshavare; barnriktat tal BRT ; språkutveckling; barn; videoinspelning; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ;

  Sammanfattning : En stor del av den tidiga språkutvecklingen sker i samspel med vuxna, och kommunikationen mellan vårdnadshavare och deras små barn är därför särskilt betydelsefull. Vuxna anpassar ofta sitt sätt att tala till små barn genom att göra anpassningar i de språkliga parametrarna prosodi, segmentell fonologi, syntax, pragmatik och ordförråd. LÄS MER

 4. 4. Logopedi och appar : En tvådelad studie om appanvändning i intervention vid språkstörning, samt utvärdering av språk- och uttalstränande appar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Moa Dahlberg; Victoria Levisson; [2022]
  Nyckelord :logopedi; appar; språkstörning; SSD; DLD;

  Sammanfattning : Bakgrund Barns användande av surfplattor och mobila applikationer (appar) har de senaste åren ökat. Flera studier har sett att barn har god förmåga att lära sig specifika kunskaper via appar. Allt fler logopeder har börjat använda sig av appar i intervention för barn med språkstörning. LÄS MER

 5. 5. Det låter inte som det stavas : SFI-lärares upplevelser av explicit uttalsundervisning inom kommunal vuxenutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Elin Eriksson; [2022]
  Nyckelord :explicit uttalsundervisning; uttal; SFI; fonetik; fonologi; prosodi;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka explicit uttalsundervisning vid svenska för invandrare (SFI) under vårterminen 2022 ur ett lärarperspektiv. Detta görs med stöd av tre bärande forskningsfrågor som undersöker hur explicit uttalsundervisning förstås i förhållande till fonetik, fonologi och prosodi samt hur SFI-lärarna värderar sina egna förutsättningar att bedriva explicit uttalsundervisning. LÄS MER