Sökning: "hälso- och sjukvårdsrätt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden hälso- och sjukvårdsrätt.

 1. 1. Självbestämmande, medbestämmande, tvång - Vem bestämmer om barnets hälso- och sjukvård?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Katja Åkerblom; [2019]
  Nyckelord :offentlig rätt; socialrätt; hälso- och sjukvårdsrätt; barnrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna framställning behandlar den komplexa relationen mellan barn, vårdnadshavare och samhälle när det kommer till barn i hälso- och sjukvården. I framställningen ställs frågan vem som egentligen bestämmer om barnets hälso- och sjukvård. LÄS MER

 2. 2. Misstag inom hälso- och sjukvården – mötet mellan hälso- och sjukvårdsrätten och straffrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Åkerman; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; socialrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utreda och belysa gällande rätt kring misstag i vården som lett till, eller riskerat att leda till, allvarliga vårdskador. Under 2016 skadades cirka 100 000 patienter i den svenska hälso- och sjukvården, varför ett aktivt patientsäkerhetsarbete är viktigt för att fortsätta utveckla vården och förebygga patientskador. LÄS MER

 3. 3. Patientens rätt att ta del av sin journal. En integritets- och patientsäkerhetsanalys av vårdgivarens möjlighet att medge direktåtkomst via nätet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cecilia Wistrand; [2015]
  Nyckelord :integritetsskydd; journalen via nätet; rättsvetenskap; hälso- och sjukvårdsrätt; eHälsa; offentlig rätt; patientsäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary This essay examines the rule in the Swedish Patient Data Act (Patientdatalagen), which says that it is possible to give the patient access to his/her medical record via the Internet. The aim with the essay is to examine whether the computerization of health care in Sweden has had any impact on the patient’s right to information about his/her medical status. LÄS MER

 4. 4. Äldres självbestämmanderätt i fråga om liv eller död – en rättsvetenskaplig studie om särbehandling på grund av ålder inom hälso- och sjukvården med problematisering kring självmord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sabina Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Socialrätt; Hälso- och sjukvårdsrätt; Självbestämmanderätt; Ålderism; Självmord; Suicid; Äldre; Paternalism; Social and welfare law; Ageism; Suicide; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna socialrättsliga uppsats utgör mitt examensarbete inom juristprogrammet. Syftet med studien är att klargöra om regleringen kring självbestämmanderätten inom hälso- och sjukvården tillåter särbehandling av äldre och om det i så fall orsakar avvägningsproblem i förhållande till självmordsbenägna äldre. LÄS MER

 5. 5. Patientens rätt till ersättning vid skada inom hälso- och sjukvård : En analys av problematiken med patientskadelagen

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Emma Danielsson; [2007]
  Nyckelord :Patienträtt; Hälso- och sjukvårdsrätt; Ersättningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER