Sökning: "home range"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade orden home range.

 1. 1. Wizard-of-Oz system för interaktion på distans med den sociala roboten Furhat

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Albin Alvarsson; [2022]
  Nyckelord :Wizard-of-Oz; Furhat; Människa-robotinteraktion; HRI; Responstid;

  Sammanfattning : In the last decades the average life expectancy of humans has increased significantly. There are more old people than ever before. At the same time there is a big staff shortage at nursing homes. A future study will examine the effect of introducing a socially intelligent robot called Furhat in such a home. LÄS MER

 2. 2. Shaping conversations : Investigating how conversational agents are designed and developed

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Annetta Sillard; [2022]
  Nyckelord :Conversational Agent; Voice interface; Chatbot; Interview study; Design methods; Design tools;

  Sammanfattning : Conversational agents are becoming increasingly common in our day to day lives. We can speak to our phones, our cars and our smart home devices. Despite these advances, the current conversational agents are still far from perfect. LÄS MER

 3. 3. Utformningens Betydelse För En Anpassningsbar Cellkontorsmiljö : En Fallstudie Av Brukares Upplevelser Av Cellkontor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Liam Smith; Anton Byström; [2022]
  Nyckelord :Celloffice; design; experiences; adaptability; flexibility; work environment; office of the future; and office architecture; Cellkontor; utformning; upplevelser; inredningsarkitektur; användning; anpassningsbarhet; flexibilitet; framtidens kontor;

  Sammanfattning : Cellkontor är en av de äldsta kontorstyperna som fortfarande används frekvent i dagens samhälle. Ett cellkontor är en statisk miljö som brukare har svårt att anpassa sig efter tiden i en konkurrerande miljö. För att motverka bristen på flexibilitet betonas en ny form av flexibilitet som framgångsfaktor för framtidens kontor. LÄS MER

 4. 4. "Det är inte min födsel, det är hennes!" barnmorskors upplevelser av att bistå planerade hemförlossningar : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lina Grandin; Patricia Mattsson; [2022]
  Nyckelord :Planned home birth; Midwife; Experience; Birth process; Environment; Planerad hemförlossning; Barnmorska; Upplevelse; Förlossningsprocess; Miljö;

  Sammanfattning : Den normala förlossningen är barnmorskans ansvarsområde. Frisättning av oxytocin är en förutsättning för ett normalt förlossningsförlopp och vårdmiljön har betydelse för detta. Utfallen av hemförlossningar är goda, vid lågriskgraviditet har det inte framkommit några ökade risker vare sig för kvinnor eller barn. LÄS MER

 5. 5. Förändrade handelsbeteenden till följd av Covid-19 pandemin? : En studie om e-handeln och dess konsekvenser för svenska stadskärnor med utgångspunkt i Värmlands län.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Tova Gille; Klara Näsman; [2022]
  Nyckelord :E-commerce; Shopping habits; Covid-19 pandemic; City center; Physical shopping; E-handel; Handelsbeteenden; Covid-19 pandemin; Stadskärna; Fysisk handel;

  Sammanfattning : Uppsatsarbetet syftade till att undersöka hur konsumenters handelsbeteenden förändrats till följd av Covid-19 pandemin samt ta reda på vilka konsekvenser detta medför i svenska stadskärnor. Studien tar avstamp i e-handelns expansion före och under pandemin och har sin utgångspunkt i Värmlands län. LÄS MER