Sökning: "krav- kontroll och stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 685 uppsatser innehållade orden krav- kontroll och stöd.

 1. 1. "Jag hade önskat att andra ville veta mer" : En kvalitativ studie om hur personer med NPF-diagnos upplever arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sara Nilsson; Ester Sjögren; [2023]
  Nyckelord :NPF; ADHD; AST; fysisk arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; krav; kontroll; socialt stöd; arbetsmiljöarbete; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få ökad kunskap och förståelse för hur personer med NPF-diagnoserupplever den psykosociala och fysiska arbetsmiljön. För att besvara syftet användes krav-, kontrolloch stödmodellen som ett verktyg för att undersöka upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön ochhur det påverkade hälsan. LÄS MER

 2. 2. Arbetslivets galenskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Jennifer Hedström; Mathilda Forsell; [2023]
  Nyckelord :Chefer; Hälsa; Ohälsa; Välbefinnande; Arbetsrelaterad ohälsa; KASAM; Krav-Kontroll-Stöd-modellen och Kulturella dimensioner.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Anställdas välbefinnande är betydelsefullt för organisationens produktivitet och effektivitet. Arbetets takt och karaktär förändras till följd av förhöjda krav och riskfaktorer, vilket utmanar anställdas hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Allting handlar om relationer mellan människor : En kvalitativ intervjustudie om hur första linjens chefer inom hemtjänsten handskas med den psykosociala arbetsmiljön

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Angelica Blomström; Kirsten Grön; [2023]
  Nyckelord :Health-promoting leadership; Psychosocial work environment; Home care; First-line manager; demand-control-support model; Effort and reward model; Hälsofrämjande ledarskap; Psykosocial arbetsmiljö; Hemtjänst; Första linjens chef; krav-kontroll-stödmodellen; Ansträngnings och belöningsmodellen;

  Sammanfattning : En god arbetsmiljö är avgörande för god hälsa. Sjukfrånvaron inom vårdrelaterade yrken blir allt högre samtidigt som antalet äldre personer i behov av hemtjänst förväntas öka med 76 procent till 2040 och antalet personer i yrkesverksam ålder förväntas öka med 9,4 procent. LÄS MER

 4. 4. Tillsvidareanställda vs. Tidsbegränsat anställda : En arbetsrelaterad stressjämförelse

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alexandra Lucht; Emma Karlsson; [2023]
  Nyckelord :work stress; form of employment; job insecurity; Demand-Control-Support-Model; flexible labor market;

  Sammanfattning : Arbetsrelaterad stress är ett utbrett samhällsproblem. Som en konsekvens av den flexibla arbetsmarknaden ökar tidsbegränsade anställningar, vilket kan orsaka arbetsrelaterad stress. Syftet med studien är att undersöka vad som kan predicera att människor upplever generell arbetsstress, och om stressen skiljer sig utifrån anställningsform. LÄS MER

 5. 5. “Är det en budgivning igång så skiter jag i om jag sitter på en fin middag med kungen, då är det budgivning som gäller.” : En kvalitativ studie av gränslöst arbete i fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ebba Svensson; Louise Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :borderless work; border theory; demand-control- support; individualization; real estate agent.; fastighetsmäklare; gränslöst arbete; gränsteori; individualisering; krav-kontroll- stöd.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur gränslöst arbete inom fastighetsmäklarbranschen kan se ut, samt vilka upplevelser som kan finnas kring de krav på tillgänglighet och flexibilitet som yrket kan medföra. Studien bygger på ett kvalitativt tillvägagångssätt med sju semistrukturerade intervjuer med fastighetsmäklare i Stockholm- och Malmöområdet. LÄS MER