Sökning: "kreditbetyg"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet kreditbetyg.

 1. 1. Sambandet mellan kvinnor i bankstyrelser och bankens kreditbetyg : En kvantitativ studie på banker i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kajsa Johansson; Linnea Ring; [2019]
  Nyckelord :Women; board of directors; Europe; banks; credit rating; credit risk.; Kvinnor; bolagsstyrelse; Europa; banker; kreditbetyg; kreditrisk;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida det finns ett samband mellan andelen kvinnor i bankstyrelser i Europa och bankens kreditbetyg. Studien har ett positivistiskt synsätt och präglas av en kvantitativ metod. Studien har vidare använt sig av en tvärsnittsdesign och därmed observerat flera fall vid en given tidpunkt. LÄS MER

 2. 2. Analys av den svenska företagsobligationsmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alejandro Echeverri; [2018]
  Nyckelord :Corporate bonds; Capital structure; Bond market; Financing; Företagsobligationer; Kapitalstruktur; Obligationsmarknad; Finansiering;

  Sammanfattning : Efter finanskrisen 2008 blev bankerna mer restriktiva i sin utlåning till företag, vilket har resulterat i att företag söker alternativ finansiering via kapitalmarknaden. Utvecklingen kan härledas till implementeringen av den nya finansiella regleringen (Basel III). LÄS MER

 3. 3. Hållbarhet och kreditvärdering : En studie om ESG-betygens inverkan på nordiska bolags kreditbetyg

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Dionne Ekman; Nadja Hertzberg; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; CSR; ESG-scores; credit ratings and credit risk; Hållbarhet; CSR; ESG-betyg; kreditbetyg och kreditrisk;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the relationship between ESG-scores and credit ratings for Large Cap companies listed on the Nasdaq Nordic Stock Exchange Market. The purpose of the study is also to achieve a deeper understanding of how Swedish banks incorporate sustainability in the credit process. LÄS MER

 4. 4. Kreditbetyg - Ett slag för Europa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Milan Djakovic; Emi Martinsson; Kristoffer Mollberg; [2018]
  Nyckelord :Kreditbetyg; Finansiella nyckeltal; Kreditratingbolag; Företagsobligationer; Redovisningssystem; IFRS; GAAP; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Kreditbetyg - Ett slag för Europa Seminariedatum: 2018-01-11 Ämne/Kurs: FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng (ECTS) Författare: Milan Djakovic, Emi Martinsson och Kristoffer Mollberg Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: Kreditbetyg, Finansiella nyckeltal, Kreditratingbolag, Företagsobligationer, Redovisningssystem, IFRS, GAAP Syfte: Studiens syfte är att genom finansiella nyckeltal försöka förklara kreditbetyg på den europeiska marknaden, samt utforska ifall eventuella skillnader gentemot tidigare studier beror av redovisningssystem. Metod: Studien angrips genom en hypotetisk-deduktiv ansats med en kvantitativ inriktning. LÄS MER

 5. 5. Readjusting Historical Credit Ratings : using Ordered Logistic Regression and Principal ComponentAnalysis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Axel Cronstedt; Rebecca Andersson; [2018]
  Nyckelord :Ordered Logistic Regression; Principal Component Analysis; MacroEconomic Variables; Credit Risk; Credit Ratings; Multivariate Time SeriesData; Ordinal logistisk regression; Principalkomponentanalys; Makro-ekonomiska variabler; Kreditratings; Multivariata tidsserier;

  Sammanfattning : Readjusting Historical Credit Ratings using Ordered Logistic Re-gression and Principal Component Analysis The introduction of the Basel II Accord as a regulatory document for creditrisk presented new concepts of credit risk management and credit risk mea-surements, such as enabling international banks to use internal estimates ofprobability of default (PD), exposure at default (EAD) and loss given default(LGD). These three measurements is the foundation of the regulatory capitalcalculations and are all in turn based on the bank’s internal credit ratings. LÄS MER