Sökning: "kristin pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kristin pettersson.

 1. 1. Utmanande lärande i träningsskolan : Lärares beskrivning av möjligheter och utmaningar för elevers kunskapsutveckling i träningsskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Lindell; Kristin Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Intellectual disability; compulsory school for children with severe learning disabilities; knowledge development; developmental disabilities; teaching; curriculum; participation and learning; inclusion; Intellektuell funktionsnedsättning; träningsskolan; kunskapsutveckling; utvecklingsstörning; undervisning; läroplan; delaktighet och lärande; inkludering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver möjligheter och utmaningar för elevers kunskapsutveckling i träningsskolan. För att besvara studiens syfte formulerades tre frågeställningar: Vad blir synligt gällande elevers kunskapsutveckling i heterogena respektive homogena gruppsammansättningar?, Hur beskriver lärare sin betydelse för elevers kunskapsutveckling? och Vilka kunskaper anser lärare vara de viktigaste för elevers kunskapsutveckling? Studien analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv, vilket betonar att det viktigaste lärandet sker tillsammans med andra. LÄS MER

 2. 2. Multimodalitet i skolans läs-och skrivundervsining : En litteraturstudie om vad bilder och medier kan möjliggöra för läs- och skrivutveckling i årskurs F-3

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Kristin Andersson; Emma Pettersson; [2016]
  Nyckelord :det vidgade textbegreppet; bild; literacy; multimodalitet och sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I takt med att samhället förändras erbjuds fler möjligheter i undervisningen. De bilder och medier elever möter har stor betydelse och kan därför med fördel inkluderas i klassrummet. Syftet med studien är att undersöka bild och mediers relation till svenskundervisningen, med avgränsningen till årskurs F-3. LÄS MER

 3. 3. UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER Utformning, implementering och uppföljning : En fallstudie av ett svenskt statligt ägt bolag

  Magister-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Kristin Pettersson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vad kostar din tröja? : En studie om hur textilföretag kan styra och kontrollera sina leverantörer i etiska frågor.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Diana Adolfsson; Kristin Pettersson; Dennis Sjögren; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vad kostar din tröja? Datum: 2014-01-15 Författare: Diana Adolfsson, Kristin Pettersson, Dennis Sjögren Nivå: Kandidatuppsats i ekonomistyrning 15 hp Handledare: Petter Boye Examinator: Thomas Karlsson Problem och Syfte: Globalisering har idag medfört att produktion och andra processer inom företag har förlagts i olika länder runt om i världen. Svenska textilföretag gör inköp främst från Asien och oftast ägs inte fabrikerna av företagen utan de har sin produktion placerad hos olika leverantörer. LÄS MER

 5. 5. Naturvärdesbedömning av naturreservatet Blänkabacken, i Örebro kommun : Inventering av signalarter med fokus på mossor och lavar som indikerar höga naturvärden i skogsmiljöer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Kristin Pettersson; [2011]
  Nyckelord :indicator; bryophytes; lichens; biodiversity; inventory; signalarter; mossor; lavar; naturvärdesbedömning; naturvärde; inventering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER