Sökning: "kritik fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden kritik fallstudie.

 1. 1. Att överleva skönhetskrisen : En komparativ fallstudie om Jaclyn Cosmetics och Caia Cosmetics kriser på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linn Harrvik; Josefin Högström; [2022]
  Nyckelord :Sociala medier; Kriskommuniaktion; Influencer; Skönhetsbranschen; Kommunikationsstrategi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera Caia Cosmetics och Jaclyn Cosmetics krishantering under deras respektive kriser med inriktning på hur dessa influencers personliga varumärke och deras företags varumärke relaterar till varandra och särskiljer sig i krissituationer. Materialet som analyserades var två texter per krissituation innefattande Instagram-inlägg, Instagram-händelser, ett uttalande i Aftonbladet samt två videos analyserades. LÄS MER

 2. 2. Får göteborgarna inreda sitt eget vardagsrum? Medborgardialog - Heden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :David Hesslegård; Erika Löfquist; [2021-10-20]
  Nyckelord :Citizen; participation; collaborative; planning; democracy; social inclusion; urban planning; public space; Gothenburg;

  Sammanfattning : Sedan framväxten av kommunikativ planeringsteori har begrepp som medborgardialog och medborgardeltagande tagit större plats inom stadsutvecklingen. Många menar att det är genom medborgardialog man ger medborgare i ett samhälle ökat politiskt inflytande. LÄS MER

 3. 3. LET’S BE FRIENDS - En fallstudie av Estrids kommunikation på Instagram och unga kvinnors uppfattning av den.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Bergman Asp; Anna Mases; [2021-03-04]
  Nyckelord :Autenticitet; Entification; Instagram; Kommunikation; Marknadsföring; Personlig marknadskommunikation; PR-strategi; Relationsskapande Sociala medier; Tolkning; Företag; Vänskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur Estrids personliga och relationsskapande kommunikation på Instagram uppfattas av unga kvinnor. Teori: Studien använder sig av ett teoretiskt ramverk som består av teorier om tolkning, relatering, värderingar och social identifikation. LÄS MER

 4. 4. Gamla Lidingöbron : Vad har en kulturhistorisk värdering för värde?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Elisabet Gunnarsdotter Lundvall; [2021]
  Nyckelord :Cultural historical valde; cultural heritage; the municipal decision-making process; Old Lidingo bridge; iron and steel stress bridge; preservation; conservation alternatives; Kulturarv; Kulturhistoriskt värdefulla byggnader; kulturvärden; bevara och förnya; kulturhistorisk värdebeskrivning; fackverksbroar; planmonopol; planmonopolet; beslutsprocesser; politiska beslut; broar; Gamla Lidingöbron; Danviksbron; Stockholms broar; kommunalpolitik; kommunal beslutsprocess; fackverksbro; bågbro; tjänstemanna ansvar; bevarandevärde; PBL; Plan och bygglagen; bevarande alternativ;

  Sammanfattning : I takt med att allt fler kulturhistoriskt värdefulla byggnader rivs i landets kommuner utarmas Sveriges kulturarv enligt Riksantikvarieämbetet. Vilken betydelse har då en kulturhistorisk värdebeskrivning i den kommunala beslutsprocessen? Lidingö stad valdes som fallstudie eftersom man där beslutat att riva öns landmärke, en fackverksbro av järn och nitad stål, Gamla Lidingöbron, invigd 1925. LÄS MER

 5. 5. Barnets bästa – en utveckling inom Kriminalvården : En fallstudie om hur kriminalvården utvecklar sin verksamhet efter att barnkonventionen blev lag i Sverige.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Umar Abbas; [2021]
  Nyckelord :Swedish Prison and Probation Service; Children; Convention on the Rights of the Child - CRC; Organizational Development; Quality Development; Customer Focus; Improvement; Collaboration; Communication; Leadership.; Kriminalvården; Barn; Barnkonventionen; Organisationsutvecklingen; kvalitetsutveckling; Kundfokus; Förbättring; Samverkan; Kommunikation; Ledarskap.;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för studien var att Kriminalvården fick kritik från barnrättskommittén när det gäller barn till föräldrar som är frihetsberövade. Kritiken riktades bl. a. mot att barn dels reser långt för att besöka sin förälder samt dels att barn som reser långt inte med automatik får förlänga besökstiden på vissa anstalter. LÄS MER