Sökning: "kunskapssyn förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden kunskapssyn förskollärare.

 1. 1. Samling på förskolan En kvalitativ studie om vad pedagogernas mål med samlingen är

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Camilla Klasson; Sibella Kondorajian; [2019-05-03]
  Nyckelord :Samling; pedagoger; förskola; atmosfärer; barns delaktighet; kunskapssyn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på pedagogers upplevelser av samlingen. De frågeställningar som undersökningen bygger på är vad anser pedagogerna att målet med samlingen är,hur anser pedagogerna att samlingen bidrar till barnens meningsfulla lärande, hur involverade är barnen i att planera samlingen enligt pedagogerna. LÄS MER

 2. 2. En intervjuundersökning om barns inkludering i lek för arbete i förskola. En kvalitativ undersökning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jessica Karlsson; Najoua Laoaj; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med mer forskning om hur personal inom förskola kan arbeta med att inkludera barn i lek. Studien har därför riktat sig till att undersöka förskollärares uppfattningar av inkludering och exkludering, vad de uppfattar kan orsaka att barn exkluderas i lek samt hur de uppfattar att man effektivt kan arbeta med att inkludera barn i lek. LÄS MER

 3. 3. DET GÄLLER ATT GÅ UTANFÖR BOXEN! En intervjustudie om förskolepersonals strategier för att ta emot nyanlända barn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotte Öhman; [2017-09-29]
  Nyckelord :förskola; nyanlända barn; strategier;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att bidra till kunskap om förskolans arbete med att ta emot nyanlända barn och familjer. Syftet uppnås genom analys av förskolepersonals beskrivningar av möjligheter och utmaningar som de ställs inför när de ska organisera den pedagogiska verksamheten och förskolepraktiken i mötet med nyanlända barn och familjer. LÄS MER

 4. 4. Lärande och förändring : Diskursiva uttryck för barnsyn och kunskapssyn i kommunikation inom förskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Karin Larsson; [2016]
  Nyckelord :barnets dagsrytm; diskursanalys; kommunikation; postmodernism; svensk förskola;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fördjupat förstå barnets villkor för en väl avvägd dagsrytm med balans mellan aktivitet och vila i förskolan i talet om barnets tillvaro. Mer specifikt är kunskapsintresset att förstå innebörden i förskollärares och föräldrars barnsyn och kunskapssyn och hur den kommuniceras. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares tankar om sin egen påverkan på barns lärande : En kvalitativ studie om fem förskollärares attityder och föreställningar om barns lärande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Madeleine Johansson; [2015]
  Nyckelord :Förskollärare; barn; utveckling och lärande;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som undersöker om hur förskollärarens barnsyn och kunskapssyn påverkar barns lärande. Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare tänker kring sin egen påverkan på barns lärande i förskolan, utifrån förskollärarnas barnsyn och kunskapssyn. LÄS MER