Sökning: "kvalitativ medieanalys"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden kvalitativ medieanalys.

 1. 1. Att sälja in ett idrottsevenemang på känsla - en kritisk granskning av SM-veckan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anton Johnsson; Johan Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Idrottsevenemang; SM-veckan; Känsla; Effekter; Utvärdering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genomföra en kritisk granskning av SM-veckan och belysa hur värdstäder motiverar och följer upp evenemanget samt arbetar med planering, utförande samt uppföljning av arrangemanget. Detta görs genom tre frågeställningar; Hur kommer SM-veckan till och vad kräver Riksidrottsförbundet (RF) av värdstaden för att få agera värdstad, vad motiverar en värdstad att arrangera SM-veckan och hur följs detta upp samt hur samlar värdstaden in kunskap för att utveckla och utvärdera evenemanget och vilka lärdomar förs vidare? Vi har i vår studie utgått från tre olika teoretiska modeller och begrepp, vilket bildat vår teoretiska ram. LÄS MER

 2. 2. "Mer jul för pengarna" - En kvalitativ medieanalys av julen i reklamen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Arna Jonsdottir Myrdal; Mitra Mårtensson; [2011]
  Nyckelord :konsumtion; julen; konsumenter; reklam - psykologiska aspekter; reklam i pressen; Metro; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Idag lever vi i ett konsumtionssamhälle och konsumerar nuförtiden efter begär och inte efter behov. Vi tror att media har spelat en stor roll i skapandet av detta och vill därför göra en medieanalys grundad i konsumtionsteori. Vi är intresserade av att se hur julen är representerad i media och hur konsumtion är kopplat till högtiden. LÄS MER

 3. 3. Ett medieanalytiskt perspektiv på bildundervisning? : En kvalitativ studie av bildlärares tankar och arbete i dagens gymnasieskola

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Susanna Géczi; [2008]
  Nyckelord :Medieanalys; medieövningar i bildämnet; ämnesintegration; estetiska lärprocesser.;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om fenomenet att införa ett medieanalytiskt förhållningssätt inom gymnasieskolans bildundervisning. Studien har bestått av tre sammanhängande delmoment:1. Kvalitativa intervjuer har utförts med fem bildlärare, 2. LÄS MER