Sökning: "läs- och skrivinlärning olika metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden läs- och skrivinlärning olika metoder.

 1. 1. Individanpassad läs- och skrivinlärning : En undersökning om klasslärares och speciallärares arbete med individanpassad läs- och skrivinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Öfverström; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; individanpassning; hjälpverktyg; intervju; sociokulturellt perspektiv; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur två skolor på Åland i årskurs 2 finner elever med läs- och skrivsvårigheter samt anpassar läs- och skrivinlärning för dessa elever. Syftet konkretiseras genom tre frågeställningar: Hur finner man elever som är i behov av individanpassad undervisning? Vilka metoder eller anpassningar genomförs vid individanpassad läs- och skrivinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter samt vilka svårigheter kan läraren stöta på gällande metoderna eller anpassningarna? Vilka svårigheter kan man som lärare stöta på när man individanpassar inlärningen med hjälp av tekniska verktyg i läs- och skrivundervisningen? För att undersöka detta användes en kvalitativ metod med intervjuer och observationer. LÄS MER

 2. 2. Elever i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning : Intervjustudie med lärare och specialpedagoger om metoder och arbetssätt vid läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linda Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Identifiering; kategorisering; läs- och skrivsvårigheter; särskilt stöd; metoder och arbetssätt;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis handlar denna studie om orsaker till varför elever utvecklar läs- och skrivsvårigheter, förebyggande arbete, identifiering och kategorisering av svårigheter samt arbetssätt och metoder som används vid arbete med elever i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning. Studiens övergripande syfte är att via en empirisk undersökning samt tidigare forskning undersöka och redogöra för hur läs- och skrivsvårigheter identifieras samt vilka metoder och arbetssätt lärare och specialpedagoger använder i arbetet med elever som är i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning. LÄS MER

 3. 3. Individanpassad läs- och skrivinlärning : En undersökning om klasslärares och speciallärares arbete med individanpassad läs- och skrivinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Öfverström; [2018]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; individanpassning; hjälpverktyg; intervju; sociokulturellt perspektiv; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur två skolor på Åland i årskurs 2 finner elever med läs- och skrivsvårigheter samt anpassar läs- och skrivinlärning för dessa elever. Syftet konkretiseras genom tre frågeställningar: Hur finner man elever som är i behov av individanpassad undervisning? Vilka metoder eller anpassningar genomförs vid individanpassad läs- och skrivinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter samt vilka svårigheter kan läraren stöta på gällande metoderna eller anpassningarna? Vilka svårigheter kan man som lärare stöta på när man individanpassar inlärningen med hjälp av tekniska verktyg i läs- och skrivundervisningen? För att undersöka detta användes en kvalitativ metod med intervjuer och observationer. LÄS MER

 4. 4. En fallstudie av läs- och skrivarbetet i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anneli Bengtsson Sjöström; Kristina Björkholtz; [2018]
  Nyckelord :grundsärskola; individualisering; framgångsfaktorer; lärares förhållningssätt; läs- och skrivundervisning; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Abstract Bengtsson Sjöström, Anneli & Björkholtz, Kristina, (2018). En fallstudie av läs- och skrivarbetet i grundsärskolan. LÄS MER

 5. 5. Vilka läs- och skrivinlärningsmetoder är vanligast förekommande? : En kvantitativ studie från några lärares perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Bromell; Ellinor Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Läs- och skrivinlärning; läs- och skrivinlärningsmetoder; språklig medvetenhet; fonem; grafem;

  Sammanfattning : PISA-undersökningar visar hur elevers kunskaper i läsförståelse har försämrats avsevärt de senaste åren. Utan bra undervisning finns det en risk att resultaten fortsätter att dala. Forskning visar att lärare inte vet hur de ska undervisa sina elever i läs- och skrivinlärning. LÄS MER