Sökning: "läskedjor"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet läskedjor.

 1. 1. Avkodning, Läshastighet, Motivation & Läsvanor hos Vuxna : En observations- och korrelationsstudie av LäsKedjor-2, DLS Läshastighet, samt Självrapport

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Magdalena Långhammar; [2018]
  Nyckelord :LäsKedjor-2; DLS Läshastighet; Självrapport; decoding skill; reading speed; motivation; reading habits; adults; staninescale; LäsKedjor-2; DLS Läshastighet; Självrapport; avkodning; läshastighet; motivation; läsvanor; vuxna; staninevärden;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes avkodningsförmåga, läshastighet, motivationsgrad och läsvanor hos 40 vuxna personer, som grupperades utifrån kön, ålder och utbildningsnivå. För att testa avkodningsförmåga användes LäsKedjor-2 (Jacobsson, Läskedjor-2, 2014), för att testa läshastighet användes DLS Läshastighet (Järpsten, DLS läshastighet, 2002) och för att skatta motivationsgrad och läsvanor skapades Självrapport av uppsatsförfattaren själv. LÄS MER

 2. 2. Testverktyg - skolans Columbi ägg? : En jämförande studie av två tester som kan användas i skolan för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Emma Risén; Isabel Svedros; [2016]
  Nyckelord :Kartläggaren; Läskedjor-2; kartläggning; screening; testverktyg; tester i skolan; normering; digitala testverktyg;

  Sammanfattning : Det finns många olika typer av tester som används i skolan för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos elever. Dessa tester saknar vetenskaplig grund men används ändå i skolan. Detta arbete har därför undersökt två tester, ett screeningtest – Läskedjor-2, och ett kartläggningstest – Kartläggaren. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan synförmågan och läs- och skrivutvecklingen hos barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Andrea Medina Asencio; [2011]
  Nyckelord :synförmågan; lässvårigheter; skrivsvårigheter; barn;

  Sammanfattning : Syfte: Att utreda förekomsten av ögonrelaterade läs-och skrivsvårigheter hos skolbarn. Metod: Studien bestod av en enkät med ögonrelaterade frågor, ett läsförmågetest och kliniska tester. 45 barn i årskurs 5 och 6 deltog från en mellanstadieskola i Växjö. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan läs- och matematiksvårigheter - finns det och vilka skulle de kunna vara?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Marita Schwerger; Anu Siemiontkowski; [2011]
  Nyckelord :ordavkodning; aritmetik; dyslexi; dyskalkyli; fonologisk förmåga; talfakta; arbetsminne; uppmärksamhet; snabb benämning;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att genom en empirisk studie försöka att se om det finns korrelation mellan svårigheter med ordavkodning och svårigheter med grundläggande aritmetik. Det finns flera tänkbara samband mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter enligt forskning. LÄS MER