Sökning: "lek och vuxna"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade orden lek och vuxna.

 1. 1. ”Tongivande flickor och tongivande pojkar” - En studie om förskollärares föreställningar kring bråklek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jana Dreimane; Donika Maloku; [2020]
  Nyckelord :aggressivitet; bråklek; förskola; förskollärare; genus; lek; vägledning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker bråklek utifrån ett genusperspektiv för att belysa vilka föreställningar förskollärare har i förhållande till detta fenomen. Studiens syfte är att undersöka manliga och kvinnliga förskollärares föreställningar kring bråklek i den svenska förskolan. LÄS MER

 2. 2. "Vuxna ska lyssna på barn" : En kvalitativ studie om barns berättelser om sina rättigheter i förskolans verksamheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Felicia Amnebrink; Carolina Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Civic engagement; delaktighet; demokrati; förskola;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2020 trädde Barnkonventionen i kraft som svensk lag. Artikel 12 innefattar att barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. I Barnombudsmannens senaste årsrapport 2020 framkom det att få barn i skolåldern upplever att de känner sig hörda och lyssnade på. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares förhållningssätt till bråklekar och lekar med fiktivt våld : Vi går in i en fantasi, vi är inne i en annan värld nu

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Kristina Lundholm; [2020]
  Nyckelord :Adult perspective; play; plays with pretend violence; rough-and- tumble-play; views on children; Bråklek; barnsyn; lek; lek med fiktivt våld; vuxenperspektiv;

  Sammanfattning : This study examines pre-school teachers varying approaches to rough-and- tumble play and plays with pretend violence in relation to different views on children. The study has a phenomenographic orientation and uses a semi- structured interview format where pre-school teachers answer questions about rough-and-tumble play and plays with pretend violence based on their own experiences and after watching a video of rough-and-tumble-play. LÄS MER

 4. 4. Skolrasten : en kvalitativ studie ur barns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Sanna Björup; Sofia Björup; [2020]
  Nyckelord :Play; children; interplay; school; empowerment; recess; health; psychosocial environment; Lek; barn; samspel; skola; egenmakt; rast; hälsa; psykosocial miljö;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien baseras på aktuell forskning om barns hälsa, sociala utveckling och samspel. Barndomen kan vara avgörande för en individs framtida hälsa. Skolan är under denna tidsperiod en viktig arena som når ut till större delen av landets barn. LÄS MER

 5. 5. ”Du får inte vara med” : En kvalitativ intervjustudie om lekens innanför- och utanförskap på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Frida Westermark; [2020]
  Nyckelord :fritidshem; inkludering; exkludering; normer; fri lek;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att öka kunskaper kring fritidslärares syn på den fria leken och dess betydelse för barnen. Tidigare forskning om lek visar att leken är komplex på så sätt att den ständigt är under process och förutsätter många olika kognitiva förmågor. LÄS MER