Sökning: "long hours"

Visar resultat 1 - 5 av 458 uppsatser innehållade orden long hours.

 1. 1. Utvärdering av Centerpoint RTX för GNSS-baserad detaljmätning : En jämförelse med SWEPOS nätverks-RTK

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Henrik Fjellborg; [2022]
  Nyckelord :GNSS; network-RTK; Centerpoint RTX; GNSS; nätverks-RTK; Centerpoint RTX;

  Sammanfattning : SWEPOS nätverks-RTK (Real Time Kinematic) är en nationell korrektionstjänst för GNSS som är flitigt använd i Sverige. En begränsning är dock att den kräver internetuppkoppling och att referensnätet endast täcker Sverige. LÄS MER

 2. 2. Motivation till ett hälsosamt liv som svensk sjöman

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Henrik Lindén; Oskar Lindman; [2022]
  Nyckelord :Sjömän; motivation; fysisk aktivitet; kost; hälsa; rutin; sömn; övervikt;

  Sammanfattning : Hur håller sjömän motivationen uppe att leva ett hälsosamt liv och ta hand om sig själv och sin kropp, när förutsättningarna och omgivningen är ständigt skiftande? Detta är en problemställning många ombordanställda står framför under sina perioder ute till havs med stormar, oregelbundna arbetstider, varierande kost, begränsade träningsmöjligheter och sömnbrist. Det finns säkert flera faktorer, och det de alla har gemensamt är att de kan ha en påverkan på motivationen och energinivån hos den utsatte. LÄS MER

 3. 3. Towards Long-Term Autonomous Survivability in Agriculture : A real-time safety watchdog to ensure the survivability of an outdoor plant monitoring robot.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gurunatraj Parthasarathy; [2022]
  Nyckelord :Survivability; long-term autonomy; watchdog; agriculture robotics; safety; Överlevnadsförmåga; långsiktig autonomi; watchdog; jordbruksrobotik; säkerhet.;

  Sammanfattning : Autonomous mobile robots in agriculture have brought digital transformations with new automation technologies. Mundane tasks in agricultural fields involve long-term deployment of scheduled assignments done over long working hours. LÄS MER

 4. 4. Power-to-X : En del av framtidens elnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Tina Johansson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att elkraftsystemet ska fungera måste det finnas en balans mellan produktion och konsumtion av el. Med en ökande andel intermittenta energikällor såsom vind-och solkraft vars produktion inte går att planera behövs en lösning för att kunna lagra energin till när behovet uppstår. LÄS MER

 5. 5. Möten som skapar långsiktig möteseffektivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Albert Behrami; Moa Sandin; [2022]
  Nyckelord :PDSA; cycle; meeting structure; efficiency; inefficiency; PDSA; cykel; mötesstruktur; effektivitet ineffektivitet;

  Sammanfattning : Möten är i dagens samhälle något som präglar organisationernas vardag till stor del, studier visar att chefer spenderar 69 procent av sin arbetstid på möten, trots detta upplevs flertalet möten bidra till negativt arbetsklimat och att det upptar dyrbar arbetstid. Därigenom har även Corona-pandemin bidragit till att mötesstrukturen förändrats, detta genom att flertalet organisationer övergått från fysiska till virtuella möten. LÄS MER