Sökning: "lungrekrytering"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet lungrekrytering.

 1. 1. Förebyggande metoder av atelektaser under anestesi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Thim Pamnér; Lena Stankoska; [2019]
  Nyckelord :Atelektaser; anestesi; positive end-expiratory pressure; continuous positive airway pressure; tidalvolym; lungrekrytering; preoxygenering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär 90% av patienterna som genomgår anestesi utvecklar atelektaser. Atelektaser kan i sin tur ge upphov till inflammatoriska processer som postoperativt kan leda till lungkomplikationer. LÄS MER

 2. 2. Atelektasförebyggande strategier Anestesisjuksköterskans perioperativa riskbedömning och hantering i förhållande till den överviktiga patienten

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Bennour; Hanna Scherwin; [2015-08-04]
  Nyckelord :Atelektaser; övervikt; generell anestesi; PEEP; positionering; preoxygenering; lungrekrytering; atelectatis; overweight; general anesthesia; positioning; preoxygenation; lung recruitment manouver;

  Sammanfattning : Vid sövning uppstår atelektaser hos 90% av alla patienter. Atelektaser kan leda till respiratoriska komplikationer. Ökad kroppsvikt har visat sig ha ett samband med större atelektasiska områden. LÄS MER

 3. 3. Har syrgaskoncentrationen någon inverkan på lungfunktionen vid endotrakeal sugning och lungrekrytering? : En experimentell studie på gris

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Annsofi Wigert; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : INTRODUKTIONEn av de mest vanligt förekommande vårdåtgärder som utförs på mekaniskt ventilerade patienterär endotrakeal sugning. För att undvika syrgasbrist i samband med detta, är det vanligt att någraminuter innan sugning öka syrgashalten, preoxygenering. LÄS MER