Sökning: "mål och prestation"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden mål och prestation.

 1. 1. Kulturens inflytande på belöningssystem och motivation inom TQM-styrda organisationer i Japan och Sverige : En komparativ flerfallsstudie med ett interkulturellt angreppssätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Elin Engström; Azin Valiollah Kohan; [2021]
  Nyckelord :TQM; Culture; Organizational Culture; Business Culture; National Culture; Remuneration Systems; Motivation.; TQM; Kultur; Organisationskultur; Affärskultur; Nationalkultur; Belöningssystem; Motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: I den globala ekonomin blir servicekvalitet allt viktigare och företagen på den internationella konkurrensutsatta marknaden behöver erbjuda överlägsen service för att överleva. Kvaliteten på service är det som mäter prestationens utfall. LÄS MER

 2. 2. Generaliserat ångestsyndrom och self-efficacy hos elitgymnaster : Förekomst och samband mellan generaliserat ångestsyndrom och self-efficacy till att uppnå idrottsspecifika mål hos unga svenska kvinnliga elitgymnaster

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Petra Lindgren; Sophia Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :elite gymnast; generalized anxiety disorder; mental illness; self-efficacy; Sweden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag ett vanligt hälsoproblem hos unga svenska kvinnor. Ett växande intresse finns även för den psykiska hälsan hos elitidrottare eftersom forskning har identifierat en rad idrottsspecifika stressorer som ökar risken för psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. MOTIVATION OCH PRESTATION HOS SPRÅKVALSELEVER : En enkätstudie i årskurs 6-9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna-Karin Jonsson Kvist; [2021]
  Nyckelord :drivkraft; mål; betyg; elever; grundskola;

  Sammanfattning : Ett problem gällande skolämnet språkval är att många elever avbryter sina språkvalsstudier. Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap om motivation hos språkvalselever. Undersökningsmetoden i studien är enkäter, vilka har besvarats av språkvalselever i årskurs 6-9. LÄS MER

 4. 4. Boxtemperaturens effekt på antalet avvanda smågrisar : en fältstudie under svenska förhållanden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Fay Wharton; [2021]
  Nyckelord :Gris; sugga; grisning; kullnummer; box; temperatur; avvanda smågrisar;

  Sammanfattning : Att maximera antalet avvanda smågrisar per sugga har blivit ett viktigt mål inom dagens svenska grisproduktion, men fortsatt stora problem med hög smågrisdödlighet utgör en utmaning för producenterna och har negativa konsekvenser för djurvälfärden. Temperatur är en miljöfaktor som kan inverka på smågrisdödligheten och som visat sig kunna variera mellan boxar i samma stall, men få studier har undersökt omgivningstemperaturens effekt på suggornas prestation under svenska produktionsförhållanden. LÄS MER

 5. 5. Single motherhood and its consequences on children; A case comparison of Sweden and Germany. : - About how it affects children's health/academic performance

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :ndinge tahiri mokake; [2021]
  Nyckelord :Single motherhood; Academic performance; Health outcome; Economy; cross cultural; examine; children.; Ensamstående moderskap; akademisk prestation; hälsoutfall; ekonomi; tvärkulturell; undersöka; barn.;

  Sammanfattning : This thesis aims at examining the relationship between single motherhood and the health and academic performance of children in different countries. It was geared toward understanding whether single motherhood has an impact or consequences on the health and academic performance of children. LÄS MER