Sökning: "mångkulturell skola"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade orden mångkulturell skola.

 1. 1. Religionskunskapsundervisning i ett mångkulturella klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Hussein Issa; [2020]
  Nyckelord :Religionsundervisning; mångkulturell skola; utmaningar; ökad måluppfyllelse; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Det mångkulturella samhället som speglar skolan upplever läraren religionsundervisningen på olika sätt, beroende på om de möter hinder och vilka hinder. Syftet med detta arbete är att utifrån tre frågeställningar undersöka hur SO-läraren i lågstadiet upplever religionsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum. LÄS MER

 2. 2. Tillvaratagande av elevers kulturella bakgrund genom interkulturell pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefine Ottosson; Olesia Lomovskaja; [2020]
  Nyckelord :Interkulturellt lärande; Interkulturell pedagogik; Interkulturell pedagogisk kompetens; Kulturell bakgrund; Kulturell mångfald;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur lärare i f-3 utövar interkulturell pedagogik, vad de har för föreställningar kring bejakandet av kulturellt mångfald samt hur de ser på kulturell bakgrund hos eleverna som en berikande faktor i tematisk SOundervisning. De teorier som agerar analysverktyg i studien utgörs av John Deweys progressiva pedagogik och Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande. LÄS MER

 3. 3. Den mångkulturella skolan och arbetet med värdegrunden : En kvantitativ enkätstudie om lågstadielärares attityd till värdegrunden i samband med mångkulturell undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Ulrika Ward; [2020]
  Nyckelord :didactics in religious education; multicultural education; teachers’ attitudes; value systems; survey research; Mångkulturell utbildning; värdegrunden; religionsdidaktik; attityd; enkätstudier;

  Sammanfattning : This study investigates teachers’ attitudes toward value systems in the context of multicultural education. It highlights the importance of a functioning multi-cultural school as well as that of ongoing work with value systems. LÄS MER

 4. 4. Historieundervisning i ett mångkulturellt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christofer Glans; Zeinab Hamie; [2020]
  Nyckelord :Eurocentrism; historieundervisning; interkulturell; konflikthantering; mångkulturell; mångkulturellt klassrum; Didactics; education; history; intercultural; multicultural; teaching methods;

  Sammanfattning : Vi har valt att arbeta med hur man som lärare kan arbeta med historieundervisning i ett mångkulturellt klassrum. Sverige är ett mångkulturellt land (Johansson, 2012, s. 9) med många nationaliteter, hur kan vi som blivande lärare arbeta med detta på bästa sätt, och implementera det i vår undervisning. LÄS MER

 5. 5. Svenska och svenska som andraspråk ur ett inkluderingsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Angela Ellewéus; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; Svenska som andraspråk; Svenska; Systemteori;

  Sammanfattning : Ellewéus, Angela (2020). Svenska och svenska som andraspråk ur ett inkluderingsperspektiv. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Denna studie skulle kunna ge användbara specialpedagogiska implikationer. LÄS MER