Sökning: "machokultur"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet machokultur.

 1. 1. Dansens didaktiska utmaningar i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kevin Jämthagen; Nabil El Haj Daoud; [2020]
  Nyckelord :Beröring; Idrott och hälsa; Feministiskt perspektiv; didaktiska utmaningar; kultur; könsroller; sociokulturellt perspektiv; dans;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka didaktiska utmaningar som lärare ställs inför i sin dansundervisning. Vi har avgränsat oss till didaktiska utmaningar som är relaterade till könsroller och kulturella skillnader. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga tjänstemäns upplevelser av en mansdominerad byggarbetsplats

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Robert Nilsson; Nils Nyqvist; [2020]
  Nyckelord :Construction industry; female officials; macho culture; gender division of labor; sexual harassment; Byggbranschen; kvinnliga tjänstemän; machokultur; genusarbetsdelning; sexuella trakasserier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka huruvida det mansdominerade byggarbetet och den machokultur som i vissa fall finns på arbetsplatsen påverkat kvinnliga tjänstemän i deras val av arbete, samt om de upplever att de märker av och påverkas av rådande normer och strukturer i arbetet. Metod: Examensarbetets datainsamling har genomförts på ett kvalitativt sätt i form av semistrukturerade intervjuer med sju kvinnliga tjänstemän från fyra olika byggföretag i Jönköpings län. LÄS MER

 3. 3. "Men lilla gumman, kan du verkligen det här?" : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att arbeta i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Lövmark Ek; Therese Holtlund; [2020]
  Nyckelord :arbetsklimat; genussystem; jämställdhet; machokultur;

  Sammanfattning : Byggbranschen har en historia av att vara en av de allra mest mansdominerade branscherna i Sverige. På mycket mansdominerade platser finns det ofta en kultur, machokultur, som leder till att de få kvinnor som finns i branschen väljer att lämna. LÄS MER

 4. 4. Maktrelationer inom Polismyndigheten : En kvantitativ studie om upplevelse av osynliga maktrelationer inom Sveriges Polismyndighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Caroline Linde; Cassandra Nyman; [2020]
  Nyckelord :suppression techniques; power relationships; police; police authority; gender identity; gender; public administration; härskartekniker; maktrelationer; polis; polismyndighet; könsidentitet; genus; offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Polismyndigheten har i årtionden präglats av en machokultur och även om synen på kön och könsidentitet förändrats med tiden påvisar studien att den gamla kulturen lever kvar. Myndigheten har en tydlig hierarkisk styrning med strikta regler och förhållningssätt, men som i alla organisationer förekommer informella osynliga maktrelationer även här. LÄS MER

 5. 5. "Jag är inte sån!" : - en hermeneutisk studie om hur unga lärlingar upplever machokultur på sina arbetsplatser

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Erica Hallenstam; Nathalie Wimmeros; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER