Sökning: "makrostrukturer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet makrostrukturer.

 1. 1. Dynamisk bedömning av narrativ förmåga : - en jämförelse mellan flerspråkiga och enspråkiga barn i svensk förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Petra Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Mot bakgrund av att andelen flerspråkiga individer ökat i Sverige står logopeder som utreder språkstörning hos barn inför nya utmaningar. Traditionell statisk bedömning har visat sig missgynna flerspråkiga barn, som då ofta presterar sämre än sina enspråkiga jämlikar. LÄS MER

 2. 2. Språkbruket i gymnasieskolans matematikböcker : Hinder och möjligheter för en gynnsam utveckling av ett matematiskt tänkande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Anna Sellgren Gauffin; [2019]
  Nyckelord :Ämnesspråk i matematik; läroboksanalys; koherens; kohesion; makrostrukturer;

  Sammanfattning : Many students start upper secondary school with a lack of basic knowledge in mathematics from pri-mary school. The aim of this study is to investigate, analyse, illustrate and compare verbal language use in the introduction parts in two mathematics textbooks for upper secondary school to find out how comprehensible the texts are for readers with limited previous knowledge in mathematics. LÄS MER

 3. 3. Vem styr vem? : Makten över det möjligas gräns i ett gränslöst kontorslandskap.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Henriksson; Petter Ådahl; [2017]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserad kontorsmiljö; Actor network theory; styrning; flexkontor; strategier och taktiker; gränslöst arbete; makt; arbetsorganisering; kontorsutformning;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på en observationsstudie som undersöker den aktivitetsbaserade kontorsmiljön utifrån hur den fysiska platsen och miljön styr och styrs av de människor och objekt som befinner sig på platsen. Syftet är att bidra till en djupare förståelse för hur makt kan manifesteras genom att handlande möjliggörs, uppmuntras och begränsas i fysiska rum, såväl av objekten som av människorna som befinner sig på platsen. LÄS MER

 4. 4. Narrativ förmåga i återberättande hos elever med svag textförståelse i åk 2

  Master-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Maja Andersson Kronlid; Hanna Björklund; [2017]
  Nyckelord :narrative; retelling; assessment; poor text comprehension; second grade; SALT; narrativ; återberättande; bedömning; svag textförståelse; årskurs 2; SALT;

  Sammanfattning : Bakgrund. Stor del av barns spontana kommunikation sker i form av berättande och genom att undersöka mikro- och makrostrukturer i återberättande kan olika aspekter av den språkliga förmågan kartläggas. LÄS MER

 5. 5. Discriminación hacia los aymaras en el caso jurídico chileno de Gabriela Blas

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Per Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Intersektionalitet; Kritisk diskursanalys; Myndighetsspråk och Aymarakultur; Análisis Crítico del Discurso; Cultura Aymara; Interseccionalidad; Lenguaje administrativo y Lenguaje jurídico;

  Sammanfattning : Abstrakt Denna studie försöker ta reda på om chilenska domar genom sitt språk leder till att tillgängligheten till rättsväsendet försvåras. Detta görs genom att studera ett omdebatterat fall i Chile där Gabriela Blas döms till 12 års fängelse för att lämna kvar sitt barn på den andinska högplatån vilket ledde till att barnet dig hon gjorde detta utifrån aymaraindianernas traditionella kultur och sedvänjor. LÄS MER