Sökning: "platsbaserad"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet platsbaserad.

 1. 1. Modellbaserad undervisning i friluftsliv : En pilotinterventionsstudie om hur en platspedagogik möliggör lärande för elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Chris Grönstedt; André Viksell; [2019]
  Nyckelord :outdoor education; pedagogy; landfullness; place pedagogy; place responsive; place based; instructional model; friluftsliv; pedagogik; skola; platsbaserad; platspedagogik; platsresponsiv; modellbaserat lärande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att genomföra och undersö̈ka modellbaserad undervisning inom friluftsliv med fokus på platspedagogiken och få svar på frågeställningarna: ●  Vilka upplevelser har eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? ●  Vad för lärandeerfarenheter skaffar sig eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? Metod I studien har en kvalitativ ansats tillämpats för att söka svar på frågeställningarna. Mer specifikt har en pilotinterventionsstudie på två lektioner med efterföljande kvalitativa intervjuer genomförts med 22 stycken elever i en skolklass i årskurs 6 belägen i södra Norrland. LÄS MER

 2. 2. Sites of Encounter : Engagement Potentials and Considerations for Encompassing Respect

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Andreas Almqvist; [2019]
  Nyckelord :sites of encounter; placemaking; public; collocated; social interaction design; research through design;

  Sammanfattning : In this work, I address challenges of situated alienation from people and place. Using interaction design for placemaking, light is shed on a design space of social places with opportunities for planned and spontaneous activities to be done alone, with known people or with strangers. LÄS MER

 3. 3. ”DET ÄR LITE TABU…” - En kvalitativ analys kring aspekten att interagera med främlingar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emma Franzén; [2018-09-12]
  Nyckelord :Interpersonell kommunikation; muntlig kommunikation; främling; meningsskapande; normer; självuppfyllande profetior.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att i en svensk stadskontext få en djupare förståelse för agerandetoch idéerna kring situationer att interagera med främlingar.Teori: Teorierna pluralistic ignorance och thomasteoremet används, men även teori sombehandlar situation- och platsbaserad kommunikation för att skapa en bredarekartläggning och djupare förståelse. LÄS MER

 4. 4. Platsbaserat friluftsliv i skolan : En kvalitativ studie om lärare i idrott och hälsa och deras uppfattning om platsbaserat lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ellinor Schärman; Susanne Bergström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter som finns för lärare i idrott och hälsa på gymnasiet att bedriva friluftsliv i skolans närmiljö utifrån deras uppfattning om platsens pedagogiska potential. Studiens frågeställningar är Vilka uppfattningar har lärare i idrott och hälsa på gymnasiet om platsens betydelse för undervisning i friluftsliv? Hur bedriver lärare i idrott och hälsa på gymnasiet friluftsliv i skolans närmiljö? På vilket sätt anser lärare i idrott och hälsa på gymnasiet att platsen kan vara en möjlighet eller en begränsning för undervisning i friluftsliv? Metod Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer för en djupare förståelse av respondenternas uppfattningar. LÄS MER

 5. 5. Improving Back-End Service Data Collection

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Charlotta Spik; Isabel Ghourchian; [2017]
  Nyckelord :Streaming; API; Java; caching; mobile application; Streaming; API; Java; cachning; mobilapplikation;

  Sammanfattning : This project was done for a company called Anchr that develops a location based mobile application for listing nearby hangouts in a specified area. For this, they integrate a number of services which they send requests to in order to see if there are any nearby locations listed for these services. LÄS MER