Sökning: "upplevelsebaserat lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden upplevelsebaserat lärande.

 1. 1. Vanligaste utflykten för fritidshemmet? - faktorerna bakom valen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Belinda Lundström Nilsson; [2019]
  Nyckelord :erfarenhetsbaserat lärande; formellt lärande; fritidshem; icke-formellt lärande; informellt lärande; utflykt; upplevelsebaserat lärande;

  Sammanfattning : Utflykter är tillfällen då elever kan få uppleva olika miljöer och sammanhang. Denna studie vill undersöka vilka faktorer som enligt fritidshemslärare kan påverka när fritidshem väljer att göra olika utflykter. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av upplevelsebaserat lärande och dess potential att främja språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Baleska; Alice Björkhill; [2019]
  Nyckelord :andraspråkselever; pragmatism; sociokulturellt perspektiv; upplevelsebaserat lärande;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning var att undersöka hur en skolas modell av upplevelsebaserat lärande var utformat och om det kunde främja språkutvecklingen för elever med annat modersmål än svenska. Vi arbetade fram tre frågeställningar: Vad menar lärarna är de grundläggande beståndsdelarna i upplevelsebaserat lärande? På vilket sätt menar lärarna att upplevelsebaserat lärande gynnar språkutvecklingen för andraspråkselever? samt vad upplever lärarna vara den största skillnaden för elevernas lärande av att arbeta med upplevelsebaserat lärande? Vi märkte snabbt att upplevelsebaserat lärande var ett outforskat område. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av barns sociala egenskaper genom lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Aras Mohammadi; [2018]
  Nyckelord :Idrott; lek; barns sociala egenskaper;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Syfte: Syftet med detta arbete är att ta reda på hur viktig leken är för idrottsläraren när det gäller att påverka barnens sociala och emotionella utveckling under idrottslektionerna. Syftet är också ta reda på vad idrottslärare anser att barn kan utveckla för sociala egenskaper genom lek och andra former av fysisk aktivitet, samt hur motoriken kan påverka och bidra till att utveckla barnet socialt och emotionellt. LÄS MER

 4. 4. "Mamma, mamma, jag vågade titta på häxan" : En kvalitativ studie som utforskar äventyrspedagogik som metod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sofia Allvin; Michaela Ellestad; [2017]
  Nyckelord :Pre school; adventure education; experiental learning; play and learning; frame factors; pedagogical method; Förskola; äventyrspedagogik; upplevelsebaserat lärande; lek och lärande; ramfaktorer; pedagogisk metod;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om äventyrspedagogik som metod där syftet är att utforska och bidra med förståelse för vad den pedagogiska metoden äventyrspedagogik innebär. Frågeställningarna som valdes ut för att svara upp till syftet berör hur och varför förskollärare arbetar med äventyrspedagogik, hur förskollärare ser på äventyrspedagogikens möjligheter att stimulera barns lek och lärande samt vilka pedagogiska utmaningar som finns i arbetssättet. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsebaserat lärande ur lärarnas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Holgersson; Linnéa Holmgren; [2017]
  Nyckelord :andraspråkselever; begreppsutveckling; förkunskaper; ordförråd; pragmatismen; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling; stöttning; upplevelser;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftade till att undersöka en specifik modell som benämns Upplevelsebaserat lärande. Undersökningen skedde ur ett lärarperspektiv. Materialet samlades in via fyra intervjuer med fem lärare på skolan som utarbetat modellen. Materialet kom att analyseras utifrån den sociokulturella teorin och pragmatismen. LÄS MER