Sökning: "private elderly care"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden private elderly care.

 1. 1. Privatisation of elderly care: Differences in non-contractible quality

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Layal Chehadé; Karl Segersven; [2021]
  Nyckelord :Outsourcing; Social services; Incomplete contracts; Elderly care; Privatisation;

  Sammanfattning : The privatisation of social services has been a subject of debate in Sweden since the neo-liberalist reforms enabled it in the 1990s. The main topic of discussion is whether private providers save costs to an extent where it degrades quality in the pursuit of shareholder value. LÄS MER

 2. 2. Brandsäkerhet ur hemtjänstens perspektiv : En enkätstudie med Sveriges hemtjänster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Petter Hansson; [2021]
  Nyckelord :Fire saftey for elderly; home service; individually adapted fire saftey; Brandskydd för äldre; hemtjänst; individanpassat brandskydd;

  Sammanfattning : 9 av 10 bränder där personer omkommer inträffar i bostäder, där. Personer i åldersgruppen 80 år eller äldre är överrepresenterade. Visionen för den svenska nationella strategin för att stärka brandskyddet för individen är att “ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand”. LÄS MER

 3. 3. Tillförlitlig kvalitet – Jämförelse mellan offentlig och privat äldreomsorg

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Nora Holmberg; Mikael Toresten; [2021]
  Nyckelord :Eldery care; Nursing home; public eldery care; public eldery care; Management; Coworker; Reliable qualitative care; High Reliability Organization; HRO; Äldreomsorg; Äldreboenden; Offentlig äldreomsorg; Privat äldreomsorg; Chefer; Medarbetare; Tillförlitlig kvalitativ vård; Organisation med hög tillförlitlighet;

  Sammanfattning : Under början av 1990-talet infördes reformer som än idag påverkar svensk äldreomsorg. Dessa reformer föranledde till stora förändringar i den offentliga sektorn, där privatiseringen av offentliga tjänster är en del av resultatet. LÄS MER

 4. 4. Senior Housing in China : Investigating Critical Success Factors for China’s CCRC projects

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Zhi Hao; [2021]
  Nyckelord :Aging society; Continuing Care Retirement Community CCRC ; Critical Success Factors; Åldrande samhälle; Särskilt boende för äldre; Continuing Care Retirement Community; CCRC; Kritiska framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : As one result of the higher expected lifespan and lower fertility rate, an aging society has become an inevitable trend in many countries worldwide. According to the prediction of the newest census outcomes, China will confront an aging society around2022. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse mellan offentlig och privat omsorgsfastighet ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Jesper Viktorsson; Thomas Lindström; [2021]
  Nyckelord :Public; Private; Care homes; Real estate economy; Cost efficiency; Offentligt; Privat; Omsorgsfastighet; Fastighetsekonomi; Kostnadseffektivitet;

  Sammanfattning : Denna studie jämför två alternativ för att upphandla nya omsorgsfastigheter, att som kommun sköta allt själva eller genom att upphandla en privat omsorgsoperatör. Syftet med detta arbete är att undersöka skillnaden mellan de två alternativen ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv. LÄS MER