Sökning: "Christina Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Christina Jönsson.

 1. 1. Specialpedagogen och det modersmålutvecklande arbetet : En intervjustudie om hur specialpedagoger i förskolanuppfattar sitt uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Christina Jönsson; [2018]
  Nyckelord :modersmål; språk; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa hur specialpedagoger uppfattar sitt uppdrag och vilka behov som deras specialpedagogiska kompeten fyller i förskolans modersmålsutvecklande arbete. En kvalitativ studie utfördes genom intervjuer med åtta specialpedagoger. LÄS MER

 2. 2. SENIOR ALERT I OMVÅRDNADSARBETET : En intervjustudie om hur Senior alert fungerar i vården av äldre på särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christina Källström; Lena Jönsson; [2017]
  Nyckelord :fall; munhälsa; prevention; Senior alert; trycksår; undernäring; vård av äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister. Registret vänder sig till äldre personer över 65 år som har någon form av kontakt med vård och omsorg som särskilt boende, korttidsboende, hemsjukvård, primärvård och/eller sjukhusvård insatser. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om professionellas reflektioner kring begåvningshandikappades föräldraförmåga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emmy Emanuelsson; Erika Jönsson; [2010]
  Nyckelord :Learning-disabled parent; parent capacity; child perspective; parent perspective; room for manoeuvre; Social Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT Author: Emmy Emanuelsson, Erika Jönsson Title: A qualitative study about how professionals reflect on learning-disabled parental capacity Supervisor: Alexandru Panican Assessor: Christina Erneling The purpose with this study was to explore how professionals in social work reflect on learning-disabled parental capacity from a child- and parent perspective. We have investigated two different units within the same type of organization to see if there are any differences in their approaches. LÄS MER

 4. 4. Parkavfall som biobränsle genom förbränning : analys av "Lundamodellen" samt en fallstudie av två skånska kommuners potential för användning av "Lundamodellen"

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Måns Jönsson; [2007]
  Nyckelord :naturlika planteringar; parkavfall; bränsleråvara; biobränsle; fliskvalitet; Lundamodellen;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att bedöma vilka som är de avgörande faktorerna i ett hanteringssystem för parkavfall i Lunds kommun, kallat "Lundamodellen". Efter en tidigare rapport om "Lundamodellen" genomförd av Christina Johansson och Angelika Blom framgår det att projektet "Lundamodellen" fallit mycket väl ut i Lund då man sparade ca 7-800 000 kr per år samt en miljövinst då man samtidigt utvann energi motsvarande uppvärmning av ca 50 normalstora villor per år. LÄS MER

 5. 5. Biståndsbedömarna har mycket makt, tycker jag, jag vill gärna ha lite makt själv också. : Om medbestämmande och inflytande i ALvesta hemtjänst.

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Christina Moberg Olofsson; [2006]
  Nyckelord :Social work; geriatric care; home-help service; Alvesta; co-determination; influence.;

  Sammanfattning : Hur kan medbestämmande och inflytande i hemtjänsten komma till stånd?Syftet med denna uppsats var att ta reda på vad som upplevs ge medbestämmande och inflytande i hemtjänsten. Den övergripande frågeställningen formulerades utifrån om det finns skillnad i uppfattning hos personer som har erfarenhet och de som inte har erfarenhet av att ta emot hemtjänst?Det sociala synsättets tankar (Westlund, 2002), teorier om salutogenes (Antonowsky, 1991), (Sjöberg & Westlund, 2005) samt ett socialkonstruktivistiska synsätt om synen på äldre (Jönsson, 2001) utgör de huvudsakliga teorierna. LÄS MER