Sökning: "Detaljstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet Detaljstyrning.

 1. 1. Olika styrningslogiker inom hemtjänsten : En kvalitativ studie om olika styrformer inom hemtjänsten på organisatorisk nivå och individnivå

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sofia Nummedal; Josefin Norrman; [2023]
  Nyckelord :Elderly care; Micromanagement; New Public Management; Standardisation; Trust-based governance; Detaljstyrning; Tillitsbaserad styrning;

  Sammanfattning : Trust-based management has been a subject for discussion in the Swedish government resulting from shortcomings of New Public Management, a method inspired by the KPI-driven (Key Performance Indicator) nature of the private sector, which has turned into a form of micromanagement when applied in the public sector. In order to address this, the Swedish government gave the delegation of trust the assignment to spread knowledge about how the alternative, trust-based governance, can be used in the public sector. LÄS MER

 2. 2. Den trebenta chefen : Första linjens chefer i äldreomsorgens upplevelser av lojalitetskonflikter och deras handlingsutrymme

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mikaela Lövberg; Emelie Käll; [2023]
  Nyckelord :loyalty conflicts; margin for manoeuvre; first line manager; municipal elderly care; ethical competence; professional judgement; trust-based governance; value-based governance; lojalitetskonflikter; handlingsutrymme; första linjens chef; kommunal äldreomsorg etisk kompetens; professionellt omdöme; tillitsbaserad styrning; värdebaserad styrning;

  Sammanfattning : Kommunen är huvudman för äldreomsorgen vilket innebär att organisationen är politiskt styrd. Att arbeta som första linjens chef inom äldreomsorgen är därmed ett komplext uppdrag där flera olika perspektiv konstant måste tas i beaktning. LÄS MER

 3. 3. Hälsoscheman inom vård och omsorg : Det konfliktfyllda kommunala förändringsarbetet: En kvalitativ studie av schemaförändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; Hanna Koivisto; [2022]
  Nyckelord :Health-Schedule; Recovery; SKR; Flexibility; Healthcare Industry; Scheduling; Hälsoschema; Återhämtning; SKR; Flexibilitet; Vårdsektorn; Schemaläggning;

  Sammanfattning : Hälsoscheman är ett relativt nytt fenomen, som hade sitt startskott 2016 i form av ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Kommunal kallat Heltidsresan. Syftet med projektet var att stärka välfärdens kompetens och instifta heltid som norm. LÄS MER

 4. 4. ”Vi räcker inte till” : En intervjustudie om hur individualismen och New Public Management påverkat överläkarens arbetsmiljö och yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Roza Panbehchi; [2022]
  Nyckelord :avprofessionalisering; etisk stress; läkare; new public management; arbetsmiljö; administrativt arbete; sjukvårdsorganisation; individualism;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården har sedan början av 1990-talet varit föremål för en rad olika marknadsstyrda reformer som saknar motstycke i svensk historia. Dessa härstammar från New Public Management idéer vars avsikt var att organisationen skulle effektiviseras. LÄS MER

 5. 5. Tillitsbaserat ledarskap inom hemtjänst : En kvalitativ intervjustudie av enhetschefers upplevelser av sin arbetssituation och förutsättningar för ett tillitsbaserat ledarskap

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Charlotte Källvik; [2022]
  Nyckelord :New Public Management; tillit; tillitsbaserat ledarskap; förutsättningar; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka enhetschefers arbetssituation och vilka förutsättningar enhetschefer inom hemtjänst upplever sig ha för att utföra ett tillitsbaserat ledarskap. Fokus har legat på möjligheter och hinder vilket framgår av frågeställningarna. LÄS MER