Sökning: "riksdagsbeslut"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet riksdagsbeslut.

 1. 1. Ranstadverkets uranbrytning : Utifrån riksdagsbeslut 1959-1970

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Jakob Brandin; [2020]
  Nyckelord :Uranium; motions; propositions; the swedish government; the stock prize; world market prize; political parties; AB Atomenergi.; Uranbrytning; världsmarknadens uranpris; Riksdagen; regeringen; AB Atomenergi; politiska partier; miljöhistoria.;

  Sammanfattning : Abstract The studies purpose is to acknowledge if there are some differences between the decision against Ranstadverkets uranium mining depending on event that occur and affect the project. 1959 - 1970 is the years that are examine. The Swedish uranium mining was a hot subject between the political parties. LÄS MER

 2. 2. BEDÖMNING AV TEXT PÅ PAPPER ELLER SKÄRM En studie av hur en bedömningspraktik påverkas av huruvida elevtexter läses från papper eller skärm

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Erik Winerö; [2019-09-30]
  Nyckelord :Digitala nationella prov; provsystem; datorstödd bedömning TEA ; sambedömning; kollegialt lärande; Communities of Practice CoP praxisgemenskaper; infrastruktur och affordans;

  Sammanfattning : This paper presents a study of an assessment practice in national tests in English, and how this is affected by whether teachers reads student texts on paper or on a screen. Since 2018 the written part of the national tests is to be conducted using a digital device with a locked screen and the students’ answers need to be anonymous. LÄS MER

 3. 3. I ett miljonprogramsområde : ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maroa Abdulah; [2019]
  Nyckelord :Miljonprogram; Sverige; Kristianstad; Näsby; Gamlegården; bostadsområde; platsidentitet; kulturhistoria; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : År 1965 togs ett riksdagsbeslut om att en miljon bostäder skulle byggas under tioårsperioden 1965-1974, perioden kom så småningom att kallas för miljonprogrammet. Det här arbetet handlar om miljonprogrammet både som koncept men också dess arkitektur och utemiljöer. LÄS MER

 4. 4. Europeiska försvarsfonden och Sverige : En motivanalys av Sveriges beslut att gå med i europeiska försvarsfonden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Edwin Hillesöy; [2019]
  Nyckelord :Europeiska försvarsfonden; motivanalys; utrikes och- säkerhetspolitik; beslutsfattande; EU;

  Sammanfattning : Det europeiska försvarssamarbetet har de senaste fem åren haft en snabb utveckling till följd av det oroliga läget i Ukraina och den ökade maktkampen mellan USA och Kina. Efter årtionden av minskade försvarsbudgetar står Europas medlemsstater med föråldrad utrustning och en ineffektiv utveckling på försvarsområdet. LÄS MER

 5. 5. Systematiskt kvalitetsarbete som verktyg för skolutveckling - från riksdagsbeslut till rektors vardag via begreppsförvirring och förändrad förståelse.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Stina Johansson; [2015-03-23]
  Nyckelord :Systematiskt kvalitetsarbete; Skolutveckling; Verksamhetsutveckling; Pedagogiskt ledarskap; Styrinstrument; Förståelse; Läransats; Mental model;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att belysa en kommunal skolverksamhets förändringsprocess med att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete från kvalitetsredovisning till ett kontinuerligt förbättringsarbete. Genom att ställa ett enskilt fall i relation till kontextuella samband syftar studien även till att belysa det komplexa samspel som föreligger från det att ett politiskt beslut fattats till att det blivit en institutionaliserad del av skolenheternas vardagsarbete. LÄS MER