Sökning: "rim ramsor språkutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden rim ramsor språkutveckling.

 1. 1. Barns språkutveckling : Förskolepersonals arbete för att utveckla barns språk i förskoleåldern

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Izabelle Burton Lillbacka; [2019]
  Nyckelord :förskola; skriftspråk; språkutveckling; förskolepersonal; litteracy; sociokulturellt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att skapa djupare förståelse för hur förskolans personal arbetar för att stödja barn i deras språk-och skriftspråksutveckling. I undersökningen har åtta förskolepersonal svarat på frågor i form av intervjuer. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Språksvårigheter i förskolan : Hur kan språksvårigheter upptäckas och stimuleras?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Hjerpe; [2019]
  Nyckelord :Preschool children; preschool teachers; language development methods; language problems.; Förskolebarn; Förskollärare; Metoder för språkutveckling; Språksvårigheter.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine whether and how the children who have difficulties with the language receive the help they need from the preschool teachers in order to improve their language development. Interview of semi-structured model with five preschool teachers at different kindergartens in the same municipality was conducted, where the pedagogues experiences were requested which methods/routines they work with to detect if children have language problems and what methods/ tools they use to help and stimulate language development, and how they have worked with that has given the best language enhancement in children with language difficulties. LÄS MER

 3. 3. Musik som verktyg för elevers språk-, läs- och skrivutveckling : Tre musikpedagogers uppfattningar om rim, ramsor, rytm och rörelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Josefin Gunnargård; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra pedagogers beskrivningar av musicerande som verktyg för elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Utifrån syftet har tre forskningsfrågor formulerats: Hur beskriver pedagogerna att de använder rim, ramsor, rytm och rörelse som verktyg i sin undervisning? Gynnar rim, ramsor, rytm och rörelse elevers språkutveckling, i så fall hur? Hur uppfattar pedagogerna en möjlig koppling mellan musik och språkutveckling? Studien är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 4. 4. ”För att finnas nära barnen, ständigt” : En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver att de stödjer barn i språkliga svårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jennie Jonsson; [2019]
  Nyckelord :arbetssätt; barn i behov av särskilt stöd; barn i språkliga svårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur förskollärare beskriver att de stödjer barn som är i språkliga svårigheter i förskolan. Förväntningarna med arbetet var att få en inblick i förskolans verksamhet och synliggöra vilka arbetssätt som används för att stödja barn i språkliga svårigheter. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares erfarenheter kring arbetet med flerspråkiga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emelie Andersson; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskollärare; Modersmål; Språkutvecklande arbete; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en ökad kunskap om förskollärares erfarenheter kring arbetet med flerspråkiga barn. Studien är gjord utifrån intervjuer med sex förskollärare på två mångkulturella förskolor. I studiens resultat synliggörs förskollärarnas erfarenheter kring arbetet med flerspråkiga barn. LÄS MER