Sökning: "självsanerande åtgärder"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden självsanerande åtgärder.

 1. 1. Self‐Cleaning vid uteslutning av leverantörer till följd av brott som innefattar bestickning eller korruption

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnea Eriksson; [2017]
  Nyckelord :offentlig upphandling; self-cleaning; komparativ rätt; EU-rätt; upphandlingsrätt; självsanerande åtgärder; upphandling.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar self-cleaning vid uteslutning av leverantörer till följd av brott som innefattar bestickning eller korruption. Närmare bestämt utreder uppsatsen vilka bedömningsgrunder en upphandlande myndighet börha vid bedömningen av en leverantörs self-cleaning härom. LÄS MER

 2. 2. Yttrandefrihet och personlig integritet i konflikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Karlsson; [2015]
  Nyckelord :statsrätt; rättshistoria; rättssociologi; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att redogöra för den utsträckta yttrandefrihet som finns i svensk rätt och belysa dess relation till personlig integritet. Skyddet för yttrandefriheten i svensk rätt är omfattande och består av rätten att yttra sig samt av det rättsliga skyddet. Regeringsformen ger var och en rätt till yttrandefrihet. LÄS MER

 3. 3. Lönediskriminering och den svenska modellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Tornhill; [2007]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt EG-fördragets artikel 141 ska medlemstaterna säkerställa att principen om lika lön för kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete tillämpas. Den svenska arbetsrättsliga modellen präglas av stor partsautonomi. LÄS MER

 4. 4. Massmediala offentliggöranden av namn, bild eller andra identifierande uppgifter om misstänkta och dömda personer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustav Friman; [2006]
  Nyckelord :Processrätt; Statsrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om publiciteten kring ett brott och om medias offentliggörande av identifierande uppgifter om den misstänkte eller dömde personen. Uppsatsen besvarar frågan om när en publicering av namn eller bild är berättigad med hänvisning till ett uppenbart allmänintresse. LÄS MER