Sökning: "skillnad mellan förening och organisation"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden skillnad mellan förening och organisation.

 1. 1. Faktorer för lönsam ridskola : intervju med åtta ridskolechefer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Caroline Bore; Suzanna Lindström; [2015]
  Nyckelord :ekonomi; ridsport; ideell förening; economy; equestrian sport; nonprofit organization;

  Sammanfattning : Ridning är en av Sveriges största sporter med en halv miljon utövare (SvRF 2014). Cirka en tredjedel av landets invånare kommer enligt Jordbruksverket (2013a) på något sätt i kontakt med hästar. Svenska Ridsportförbundet (SvRF) är ansvarig organisation för sporten och verkar under Riksidrottsförbundet (Risshytt-Collman et al. 2012). LÄS MER

 2. 2. Hur nöjda är Arlas medlemmar? : utvärdering ur ett medlemsperspektiv

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Susanna Olsson; [2012]
  Nyckelord :Arla food amba; förtroende kooperation; nöjdhet;

  Sammanfattning : Kooperativa föreningar ägs och drivs av medlemmarna efter deras verksamhetsbehov. Medlemmarna investerar i föreningen för att den ska kunna avsätta deras produkter på ett lönsamt sätt. För att det ska fungera måste det finnas tilltro till föreningen, ledningen och styrelsen. LÄS MER

 3. 3. LOK-stödet : En studie av hur idrottsföreningar upplever statens ekonomiska stöd till bredd- och ungdomsidrotten.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jacob Hedlund; Mats Kärrström; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien avser att undersöka hur idrottsföreningar upplever LOK-stödet. Följande frågeställningar har valts för att uppfylla syftet: • Hur fördelas det statliga LOK-stödet i föreningarna? • Hur anser föreningarna att arbetet med aktivitetskort fungerar? • Vad betyder LOK-stödet för föreningarna? • Anser föreningarna att LOK-stödet är ett rättvist system för att fördela pengar till ungdomsidrotten? • Finns det någon skillnad mellan stora föreningar (>500 medlemmar) och små föreningar (<50 medlemmar)? Metod Studiens mätinstrument utgjordes av enkäter och omfattar 2000 slumpvis utvalda svenska idrottsföreningar som uppbådar statligt LOK-stöd. LÄS MER

 4. 4. Fruktkvalitet inom äppelodlingen : en studie av och för Äppelriket Österlen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Crop Science

  Författare :Birger Ekenstierna; [2004]
  Nyckelord :fruktkvalitet; fruktkvalité; äpplekvalitet; äppelodling;

  Sammanfattning : The main purpose of this Master Thesis has been to investigate issues concerning apple fruit quality in orchards of Äppelriket Österlen. The goal has been to develop a document, for future benefit towards growers and company management in the production of high quality apples. LÄS MER

 5. 5. Brottslighet med rasistiska motiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nina Ingemansson; [2001]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar brottslighet med rasistiska motiv. Huvudfrågan är hur domstolarna behandlar de fall då motivet till en gärning har varit rasistiskt. De första nazistorganisationerna i Sverige bildades på 1920-talet och under 1930-talet hade nazismen sin storhetstid. LÄS MER