Sökning: "språkporträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet språkporträtt.

 1. 1. Språkanvändning och språkideologier bland elever på språkintroduktion : En kvalitativ småskalig studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Adis Fazlji; [2021]
  Nyckelord :Språkideologier; språkintroduktion; språkporträtt; semistrukturerade intervjuer; Bakhtin;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka språkanvändning och språkideologier i och utanför skolan bland flerspråkiga elever som läser på språkintroduktion. Frågeställningen var 1) Hur porträtterar flerspråkiga elever sin språkanvändning i en skolkontext och vilka språkideologier kan identifieras? 2) Hur porträtterar flerspråkiga elever sin språkanvändning utanför en skolkontext och vilka språkideologier kan identifieras? 3) Vilka skillnader och likheter finns i elevers språkanvändning och språkideologier beroende på kontext? Metoden bestod av att eleverna först färglade två språkporträtt för respektive kontext och sedan genomfördes en semistrukturerad intervju med dem. LÄS MER

 2. 2. ”Svenska den är jättesvår, men jag gillar, jag försöker” : Hur elever på Språkintroduktionsprogrammet upplever sin språkliga repertoar

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Susanne Bragard; [2021]
  Nyckelord :Språkintroduktion; språklig repertoar; språkporträtt;

  Sammanfattning : Ungdomar som kommit till Sverige i senare skolår och inte är behöriga för nationellaprogram på gymnasiet kan gå på Språkintroduktion för att lära sig svenska och att tasig vidare i det svenska skolsystemet. För att undersöka hur elever på Språkintroduktionser på språk och för att försöka förstå världen utifrån deras perspektiv anläggs enfenomenologisk ansats med biografisk metod. LÄS MER

 3. 3. "Soy un vikingo español" : Narrativ identitet hos flerspråkiga gymnaiseungdomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Carina Blombäck; [2021]
  Nyckelord :flerspråkig identitet; familjespråkspolicy; språkliga porträtt; narrativ identitet;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om flerspråkig identitet ur ett narrativt perspektiv genom språkporträtt. Studien speglar några flerspråkiga ungdomar och deras familjers perspektiv på hur de ser på flerspråkig identitet. LÄS MER

 4. 4. Språk som resurs i klassrummet : Nyanlända elevers språkliga resurser vid undervisning av ämnesrelaterad svenska i ämnena matematik och samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Tobias Lööw; [2020]
  Nyckelord :svenska med didaktisk inriktning; ämnesrelaterad svenska; gymnasieskola; språkintroduktion; matematik; samhällskunskap; flerspråkiga elever; nyanlända elever; flerspråkighet som resurs;

  Sammanfattning : Föreliggande studie skrevs inom ett pågående forskningsprojekt på Linnéuniversitet i Växjö med titeln Nyanlända elever i gymnasieskolan – en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering. Projektledar, och handledare för denna uppsats, var professor Päivi Juvonen. LÄS MER

 5. 5. Framtiden för meänkieli : Språklig identitet hos tornedalska elever i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Viitala; [2020]
  Nyckelord :linguistic identity; meänkieli; Swedish tornedalian pupils; visual linguistic portraits; revitalization; language portraits; kielellinen itenttiteetti; meänkieli; toornionlaakson koulukläppit; visyalineen kielellinen potretti; revitalisering; kielipotretti; språklig identitet; meänkieli; visuellt språkligt porträtt; tornedalska elever; revitalisering; språkporträtt;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv i sin undersökning om tornedalska elevers språkliga identitet och relation till meänkieli. Studien utfördes genom triangulering som bestod av visuella språkliga porträtt, gruppintervjuer och fältanteckningar i tre fjärdeklasser i två olika tornedalska skolor. LÄS MER