Sökning: "svag teoretisk begåvning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden svag teoretisk begåvning.

 1. 1. “Alla människor har rätt att finnas, alla människor har rätt att synas” : – Om integrering av elever i grundskolan och grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ingela Sjögren; Hanna Lindahl; [2020]
  Nyckelord :funktionsnedsättningar; integrering; intervjustudie; skolformers lärmiljö; specialpedagogiska perspektiv; stödinsatser;

  Sammanfattning : Alla elever ska ges goda möjligheter till utveckling och lärande samt en likvärdig utbildning oavsett i vilken skolform de undervisas. För elever med exempelvis intellektuell funktionsnedsättning eller svag teoretisk begåvning kan integrering i annan skolform bli aktuell. LÄS MER

 2. 2. Elever med svag teoretisk begåvning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Etelä; Johanna Stedt; [2020]
  Nyckelord :svag teoretisk begåvning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Olikheter inom klassens ram : En enkät- och intervjustudie om variationer av behov i klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Svetlana Grabos; Christina Öberg; [2019]
  Nyckelord :Differentiering; elevers behov; specialpedagog; svag teoretisk begåvning; särbegåvning;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om olikheter inom klassens ram. Studiens forskningsansats var mixed metod. Data samlades in via en enkät och intervjuer. I studien undersöktes lärares stundtals utmanande vardag i klassrum där de behöver förhålla sig till hela klassens behov och enskilda elevernas behov samtidigt. LÄS MER

 4. 4. En kunskapslucka i skolans värld? En kunskapsöversikt om elever med begränsningar i det teoretiska och abstrakta tänkandet - dess följder och konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Rixman; [2015]
  Nyckelord :En skola för alla; individualiserad undervisning; Lgr11; läroplan; motivationsforskning; svagbegåvad; svagbegåvning; svag teoretisk begåvning; särskilt stöd; The Big Five;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i min egen kunskapslucka kring elevgruppen svagbegåvade, trots flera år på Lärarhögskolan i form av lärarutbildning och ett flertal fristående kurser, så ville jag undersöka hur forskningen såg ut på området. Bilden som växte fram visade på ett osynliggörande av denna elevgrupps problematik. LÄS MER

 5. 5. Elever i gränslandet mellan normal och svag begåvning. En diskursanalytisk studie av åtgärdsprogram

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Liselotte Larsson Fors; [2014-05-06]
  Nyckelord :normal och svag begåvning; diskursanalys; särskilt stöd; resurs; ska; helhet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att i åtgärdsprogram undersöka hur specialpedagoger dokumenterar och synliggör de elever som finns i gränsområdet av normal och svag begåvning.Metod: Studien är en kvalitativ textanalys som har en diskursteoretisk ansats med en teoretisk bas inom det sociokulturella perspektivet. LÄS MER