Sökning: "särbegåvning"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet särbegåvning.

 1. 1. Handlingsplaner relaterade till särskild begåvning i skolan : En totalpopulationsundersökning av Sveriges kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Fanny Mossberg; Ann-Mari Paldán Wikström; [2020]
  Nyckelord :handlingsplan; ledning och stimulans; särbegåvning; särskild begåvning; totalpopulationsundersökning;

  Sammanfattning : Enligt Skollagen ska elever som lätt når de mål som ska uppnås ges ledning och stimulans att nå längre och utvecklas i enlighet med sin fulla potential. Syftet med studien var att kartlägga i vilken utsträckning handlingsplaner för särskilt begåvade elever förekommer i Sveriges samtliga kommuner samt att beskriva och analysera innehållet i dessa handlingsplaner. LÄS MER

 2. 2. Att beskriva särbegåvning : Hur beskriver pedagoger särbegåvade elever och särbegåvade elever inom matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Katarina Torpling; [2020]
  Nyckelord :Särbegåvning; begåvning; matematisk begåvning; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Särbegåvade elever upptäcks sällan i skolan och detta får konsekvenser för dessa elever. Studien ämnar bidra till utökad förståelse för hur särbegåvning och matematisk särbegåvning beskrivs. LÄS MER

 3. 3. Individualisering och fallenhet för matematik : En litteraturstudie om elever med fallenhet för matematik samt individualisering av matematiska uppgifter som syftar till att främja utvecklingen hos dessa elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Marcus Mellström; Marie Hansson; [2020]
  Nyckelord :Fallenhet; individualisering; matematik; matematiska förmågor; matematiska uppgifter; särbegåvning;

  Sammanfattning : Den här systematiska litteraturstudien tar utgångspunkt i två frågeställningar med inriktning mot skolans lägre årskurser. Studien fokuserar på hur elever med fallenhet för matematik definieras samt hur individualisering kan komma till uttryck i matematiska uppgifter för att gynna dessa elevers fortsatta lärande. LÄS MER

 4. 4. Alla barns rätt till utveckling och lärande : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av barn med särskild begåvning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Larsson; Linda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; proximal utvecklingszon; specialpedagogik; särbegåvning; särskild begåvning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att genom förskollärares beskrivningar ta del av deras erfarenheter av barn med särskild begåvning, hur barnen uppmärksammas samt vilket stöd de enligt förskollärare behöver och får i sitt lärande i förskolans utbildning. Studien utgår från följande forskningsfrågor: Hur beskriver förskollärare sina erfarenheter av barn med särskild begåvning? Vilket stöd och vilken stimulans beskriver förskollärare att barn med särskild begåvning behöver i förskolans utbildning? Samt vilket stöd och vilken stimulans beskriver förskollärare att barn med särskild begåvning får i förskolans utbildning? Studien har den sociokulturella teorin som utgångspunkt, i den sociokulturella teorin är lärande i samspel, den proximala utvecklingszonen samt en grundsyn på barn som kompetenta individer centralt. LÄS MER

 5. 5. Hur lärare samtalar om särbegåvade elever : Fokusgruppsintervju ger oss vägledning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gabrielle Rinkehag; [2020]
  Nyckelord :gifted children; talented pupils; various disabilities; teachers’ descriptions and conversations; särbegåvning; särskilt begåvade; gifted children; talented pupils; funktionsnedsättningar; lärares beskrivningar och samtal;

  Sammanfattning : According to the education act, all pupils have the right to develop, based on their own ability and potential, which means that the teaching needs to be adapted and differentiated to suit all pupils. Studies show that gifted children often feel mentally bad in school, feel misunderstood and in some cases become misdiagnosed with various disabilities. LÄS MER