Sökning: "SES"

Visar resultat 1 - 5 av 14181 uppsatser innehållade ordet SES.

 1. 1. SVERIGES BESLUT ATT ANSÖKA OM NATOMEDLEMSKAP Förklaring utifrån tre IP-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Dahlén; [2023-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit förklara Sveriges beslut att ansöka om Natomedlemskap utifrån tre IP-perspektiv, nämligen realism, liberalism och konstruktivism och därmed härleda mer specifika förklaringar till denna typen av vägval/beslut som ett Natomedlemskap. Uppsatsen är en teorikonsumerande studie, där det enskilda fallet står i fokus. LÄS MER

 2. 2. Från centralisering till decentralisering - och tillbaka igen. En kritisk analys av Göteborgs Stads stadsdelsförändringar.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Malin Hjort; [2023-01-24]
  Nyckelord :Omorganisation; Kommun; Centralisering; Decentralisering; Beslutsprocess; WPR; Social hållbarhet; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är bidra till ökad förståelse av varför stora omorganisationer genomförs i offentlig förvaltning, hur förändringarna konstrueras som önskvärda, vilka centrala motiv som driver förändringsprocesserna, vilka perspektiv som inte framträder lika tydligt samt hur arbetsmiljöperspektivet tas i beaktande. Metod: Uppsatsen består av en historisk dokumentstudie avseende beslutsunderlag för organisationsförändringar i Göteborgs Stad under tidsperioden 1987–2021. LÄS MER

 3. 3. Ambulans och akutmottagning i samverkan - Faktorer som påverkar en säker överrapportering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rebecka Stark; [2023]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; överrapportering; attityder; akutmottagning; säker vård; advocacy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas ca 100 000 patienter per år av vårdskada. Forskning har visat att överrapportering mellan professioner i vårdkedjan är en stor riskfaktor i att bedriva en patientsäker vård. Ambulanssjuksköterskan ska kunna samverka med andra vårdinstanser och främja en säker vård. LÄS MER

 4. 4. Where there is road, there is fire (influence): An exploratory study on the influence of roads in the spatial patterns of Swedish wildfires of 2018

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Gabriel Romeo Ferriols Pavico; [2023]
  Nyckelord :Geography; GIS; Wildfire; Fire Spatial Patterns; Road; Conformity; FWI; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study focuses on the Swedish wildfire season of 2018, when the country incurred ten times more than the average burnt area that occurred in previous years. The study aims to address a broad research question: Do roads influence the size of the burned area? This study fills the gap in research on the effects of roads in the spatial patterns of wildfires. LÄS MER

 5. 5. En jämförande intervjustudie av barnskötares och förskollärares syn på lekens betydelse för barns utveckling och lärande : Att vara med i leken, det har jag nog alltid varit!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Lovisa Marklund; Filip Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Child carer; communication; free play; preschool teacher; social interactions.; Barnskötare; förskollärare; kommunikation; lek; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka om det finns likheter och skillnader mellan barnskötare och förskollärares syn på lekens betydelse för barns utveckling och lärande. Undersökningen skedde genom semistrukturerade intervjuer med förskollärare och barnskötare baserat på deras tankar och åsikter. LÄS MER