Sökning: "svenska analys"

Visar resultat 1 - 5 av 6238 uppsatser innehållade orden svenska analys.

 1. 1. BETYDELSEN AV SALIENCY FÖR RESPONSIVITETEN GENTEMOT DEN ALLMÄNA OPINIONEN I DET POLITISKA UTFALLET

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victoria Wojewoda; [2024-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker allmänhetens påverkan på politiken i frågor som är av särskild betydelse för medborgarna. Genom kvantitativ statistisk analys undersöks om responsiviteten gentemot den allmänna opinionen i det politiska utfallet är högre för sakfrågor som är salient bland medborgarna. LÄS MER

 2. 2. Svenskt lantbruks bidrag till en ökad vegetabilisk livsmedelsproduktion för global matsäkerhet Vilka perspektiv har svenska lantbrukare?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ella Berndes; [2024-02-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna undersöknings syfte grundas i att den globala problembeskrivningen för matsäkerhet, där klimatförändringar, markexploatering och en växande population kan leda till att den totala tillgången på mat blir mindre än behovet. Nödvändiga åtgärder enligt sammanfattad forskning inom matsäkerhet samt IPCC är en sänkt proportion animalier, till förmån för en ökad proportion vegetabilier i den globala livsmedelskonsumtionen. LÄS MER

 3. 3. "Inte så påfallande klandervärt" - I gränslandet mellan det straffbara och det straffria  En kritisk analys av tingsrätternas oaktsamhetsbedömning i mål om oaktsam våldtäkt "

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Olander; [2024-02-16]
  Nyckelord :Oaktsam våldtäkt; samtyckeslagen; underrättspraxis; undersökningsskyldighet; rättssäkerhet; the gap problem;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2018 reformerades den svenska sexualbrottslagstiftningen, med den största förändringen att gränsen för straffbar gärning numera avgörs av om deltagandet i en sexuell handling har varit frivilligt eller inte. Härutöver infördes ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa allvarliga sexualbrott, däribland brottet oaktsam våldtäkt. LÄS MER

 4. 4. UTOMEUROPEISKT FÖDDAS UPPLEVELSER PÅ DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Adam Rehawi; Anisa Sayedomar; [2024-02-14]
  Nyckelord :Arbetsmarknaden; Rasifiering; Socialt kapital; Kulturell likhet; Diskriminering;

  Sammanfattning : Bristfällig arbetsmarknadsintegration är ett samhällsfenomen som drabbar både individerna och samhället. Syftet med denna studie har varit att belysa utomeuropeiska individers upplevelser på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Social integration av barn med autism i den svenska kommunala grundskolan - Sociala relationer och acceptans mellan barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Cabdinasir Mohamed; [2024-02-14]
  Nyckelord :Social integration;

  Sammanfattning : Sedan 2011 allt fler barn med autism tas emot idag i den svenska grundskolor eftersom de inte längre har rätt till grundsärskolan utan signifikanta intellektuella funktionsnedsättningar (SFS, 2010:800). Dock, vissa studier har visat att barn med autism i grundskolan är ensamma och är mindre accepterade av sina kamrater (Chamberlain et al; 2007). LÄS MER